Νέα

Προκήρυξη υποτροφιών ιστιοναυτικής εκπαίδευσης "ΕΙΔΟΘΕΑ 2015"

Το καλοκαίρι του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιστιοναυτικής Εκπαίδευσης «ΕΙΔΟΘΕΑ 2014» που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από την Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε συνεργασία με το Νορβηγικό Εκπαιδευτικό Ιστιοφόρο «SΟRLANDET», του ομώνυμου ιδρύματος, με την υποστήριξη πολλών εθελοντών, κοινωφελών ιδρυμάτων, συλλόγων, μέσων μαζικής ενημέρωσης και επιχειρήσεων και τη χρηματοδότηση ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έδωσε  την ευκαιρία σε ένα νέο 16 χρόνων, μαθητή της Άνδρου, να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι περίπου 20 ημερών για ιστιοναυτική εκπαίδευση στην Βόρεια Θάλασσα.

Για το 2015 η Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συνεχίζει και επεκτείνει την συνεργασία της με το Νορβηγικό Εκπαιδευτικό Ιστιοφόρο «SΟRLANDET» οργανώνοντας το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιστιοναυτικής Εκπαίδευσης «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015» με στόχο να προσφέρει την ευκαιρία σε δέκα (10) μαθητές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της νήσου Άνδρου να συμμετάσχουν σε ταξίδια ιστιοναυτικής εκπαίδευσης μεταξύ Νορβηγίας, Βόρειας Ιρλανδίας και Δανίας.

Το  πρόγραμμα «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015» δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες, μαθητές γυμνασίου και λυκείου να ταξιδέψουν, και να εργαστούν στο εκπαιδευτικό ιστιοφόρο «SΟRLANDET» για ένα χρονικό διάστημα. Το «SΟRLANDET» είναι το πιο αυθεντικά διατηρημένο παραδοσιακό ιστιοφόρο σε υπηρεσία. Το πλοίο είναι υπό την προστασία του Νορβηγικού Υπουργείου Πολιτισμού, σαν το πιο σημαντικό μνημείο ναυτικού πολιτισμού στη Νορβηγία.  Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τη ζωή και την εργασία στη θάλασσα καθώς αυτού του είδους η εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική για τους νέους, αφού τους παρέχει ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες της ζωής, εμπλουτίζοντας τον χαρακτήρα τους και προετοιμάζοντάς τους καλύτερα για τις απαιτήσεις της ζωής σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει, και γίνεται πολυπλοκότερος και απαιτητικότερος.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΣΤΙΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΕΙΔΟΘΕΑ 2015»

 

Η  Δ.Ε. της Κοινωνικής  Συνεταιριστικής  Επιχείρησης
«ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
λαμβάνοντας υπόψη:
1)Το  ν.  4019/2011  και  ειδικότερα  τη  διάταξη  του
άρθρου  2§2  περ.  γ΄  σύμφωνα  με  την  οποία
θεσπίζονται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Συλλογικού  και  Παραγωγικού  Σκοπού,  οι  οποίες
αφορούν  την  παραγωγή  προϊόντων  και  παροχή
υπηρεσιών για  την ικανοποίηση των αναγκών της
συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία,
εκπαίδευση,  παροχές  κοινής  ωφέλειας,  αξιοποίηση
τοπικών   προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών
δραστηριοτήτων   και   επαγγελμάτων   κ.α.)   που
προάγουν το τοπικό και  συλλογικό συμφέρον, την
προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της
κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή
περιφερειακής ανάπτυξης.
2) Τη διάταξη του άρθρου  3§2 του εν ισχύ
Καταστατικού της επιχείρησης σύμφωνα με την οποία
«…οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην
άσκηση  των  ακόλουθων  δραστηριοτήτων…  α)  σε
εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  και  ειδικότερα  στη
παροχή υποτροφιών…»
Αποφασίζει
τη χορήγηση  δέκα (10) υποτροφιών για
παρακολούθηση προγράμματος ιστιοναυτικής
εκπαίδευσης στο  εξωτερικό, επί  του εκπαιδευτικού
ιστιοφόρου σκάφους «Sørlandet», σημαίας
Νορβηγίας,   σε   δέκα   (10)   μαθητές   σχολείων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της νήσου Άνδρου. Το εν
λόγω πρόγραμμα υποτροφιών θα φέρει την ονομασία
«Ειδοθέα 2015»
I. Ειδικότερα δέκα (10) υποτροφίες θα
χορηγηθούν σε δέκα (10) μαθητές/τριες οι
οποίοι/ες, κατά το σχολικό έτος 2014-2015
φοιτούν στην Γ΄ Τάξη Γυμνασίου δημοσίου
σχολείου που ευρίσκεται στη νήσο Άνδρο ή
που μέχρι και την Γ΄ γυμνασίου είχαν φοιτήσει
σε σχολείο στην νήσο Άνδρο και φοιτούν στην
Α΄  ή  Β’  Τάξη  Γενικού  ή  Τεχνικού  ή
Επαγγελματικού Λυκείου, δημοσίου σχολείου
που ευρίσκεται στη νήσο Άνδρο ή αλλού στην
Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
Πέραν  των  ανωτέρω  οι  μαθητές/μαθήτριες
πρέπει 1) να «διακρίνονται για το ήθος και τις
διανοητικές τους ικανότητες», 2) να μη έχουν
υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.
II. Έκαστη υποτροφία συνίσταται στη κάλυψη, 1)
του  κόστους  ιστιοναυτικής  εκπαίδευσης  επί
του ιστιοπλοϊκού σκάφος «Sørlandet»,
(συμπεριλαμβάνεται διαμονή και διατροφή) 2)
των εξόδων μετάβασης από τη Νήσο Άνδρο
έως  το  σημείο  επιβίβασης  στο  σκάφος
(ακτοπλοϊκά,  αεροπορικά,  οδικά)  3)  των
εξόδων   επιστροφής   από   το   σημείο
αποβίβασης  έως  την  επιστροφή στη Νήσο
Άνδρο (ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, οδικά), 4)
του κόστους ταξιδιωτικής ασφάλισης, 5) του
κόστους  ασφάλισης  εν  πλω  (P&I),  6)  του
κόστους ιατρικών εξετάσεων των υποψηφίων
υποτρόφων που θα προκριθούν στην τελική
φάση επιλογής.
III. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
δεν θα είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών
και μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) ημερών.
Η διάρκεια του προγράμματος και τα σημεία
επιβίβασης και αποβίβασης των υποτρόφων
θα  οριστούν  από  την  Επιτροπή  Εξέτασης
Αιτήσεων. Λήψη της υποτροφίας για μικρότερο
ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που
θα ορίσει η ως άνω επιτροπή δεν είναι δυνατή.
Η  μετάβαση  στο  σημείο  επιβίβασης,  το
πρόγραμμα εκπαίδευσης και η επιστροφή θα
πραγματοποιηθούν σε σημείο του χρονικού
διαστήματος από 20 Ιουνίου 2015 έως 10
Αυγούστου 2015.
IV. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν στη διάθεση
τους τα κάτωθι δικαιολογητικά έγγραφα:
1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
αίτηση. Κάτωθι της υπογραφής του/της
υποψηφίου πρέπει να τίθεται η υπογραφή
των ασκούντων τη γονική μέριμνα.  Το
γνήσιο  της  υπογραφής  υποψηφίου και
ασκούντων τη γονική μέριμνα πρέπει να
έχει θεωρηθεί από αρμόδια  δημόσια
αρχή.
2. Τρεις (3) Φωτογραφίες τύπου
διαβατηρίου, και μία (1) αντίστοιχη
ψηφιακή.
3. Διαβατήριο το οποίο θα είναι εν ισχύ έως
30 Σεπτεμβρίου 2015. Εάν το διαβατήριο
δεν είναι ελληνικό είναι ευθύνη του/της
υποψηφίου/ας και των κηδεμόνων του/της
να  προμηθευτούν  ταξιδιωτική  βίζα  για
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Νορβηγίας   με   ισχύ   έως   την   30
Σεπτεμβρίου 2015.
4. Πρόσφατο  Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης, με  ημερομηνία εκδόσεως
εντός του έτους 2015.
5. Βεβαίωση  του  Διευθυντή  του  σχολείου
στο οποίο  φοιτούν από την οποία  να
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α κατά το
τρέχον σχολικό έτος (2014-2015) φοιτά σε μία εκ τις ως άνω τάξεις σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν ο/η υποψήφιος/α είναι μαθητής λυκείου και φοιτά σε σχολείο εκτός της νήσου Άνδρου, βεβαίωση από διευθυντή γυμνάσιου της νήσου Άνδρου ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε την 3η γυμνασίου σε γυμνάσιο της νήσου Άνδρου.
6. Σχολική βαθμολογία του σχολικού έτους 2013-2014 και του πρώτου τριμήνου του σχολικού έτους 2014-2015.
7. Το έντυπο ιατρικό πιστοποιητικό της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Ιατρό του Κέντρου υγείας Άνδρου, ή άλλου δημοσίου νοσοκομείου. Για τη χορήγηση του ως άνω πιστοποιητικού ίσως απαιτηθεί η επίδειξη ακτινογραφίας πνεύμονα, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον υπογράφοντα ιατρό.
8. Οι υποψήφιοι/ες που θα προκριθούν στην δεύτερη φάση επιλογής θα πρέπει επιπρόσθετα να παραδώσουν γνωμάτευση συμβεβλημένου Μικροβιολογικού Εργαστηρίου περί μη χρήσης Ναρκωτικών ουσιών, κλπ (Προϋποθέτει εξετάσεις ούρων, αίματος κλπ που θα εκτελεστούν από το ως άνω Μικροβιολογικό Εργαστήριο)
9. Δύο (2) συμπληρωμένες συστατικές επιστολές της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για τον/την υποψήφιο/α.
Προαιρετικά οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν και πιστοποιητικό περί γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Τα ως άνω δικαιολογητικά (πλην των υπ’ αριθμούς 3 και 8) πρέπει να παραδοθούν στην εντεταλμένη εκπρόσωπο της Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αριστέα Γράβου, εντός σφραγισμένου φακέλου έως την Τετάρτη 18-3-2015. Κατά την παράδοση των σφραγισμένων φακέλων θα δίδεται σχετικό πιστοποιητικό παραλαβής.
Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν έως την Τετάρτη 18-3-2015, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου, ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση « Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 8, Αθήνα, τκ 10431» σημειώνοντας στη θέση του παραλήπτη τα εξής : « Προς Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Κάπου (Πρόγραμμα «Ειδοθέα 2015» ). Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων επί του φακέλου ή το αποδεικτικό παράδοσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς.
V. Την εξέταση των ως άνω αιτήσεων και δικαιολογητικών θα αναλάβει Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων.
Έργο της επιτροπής είναι η αποσφράγιση των
φακέλων, ο έλεγχος των εγγράφων και των
αιτήσεων και η αξιολόγηση των υποψηφίων. Η
ως άνω αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε
δύο (2) φάσεις. Τη φάση της προκαταρκτικής
αξιολόγησης και  τη φάση της τελικής
επιλογής. Κατά τη φάση της προκαταρκτικής
αξιολόγησης θα επιλεγούν οι υποψήφιοι, οι
οποίοι πληρούν τις αρχικώς ουσιαστικές και
τυπικές  προϋποθέσεις,  κατά  τη  κρίση  της
Επιτροπής.  Κατά  την  φάση  της  τελικής
επιλογής  οι  προκριθέντες  υποψήφιοι  θα
κληθούν  σε  συνέντευξη  από  τα  μέλη  της
Επιτροπής και θα υποβληθούν σε εξέταση
στην Αγγλική γλώσσα, σε
ψυχομετρική/ψυχολογική αξιολόγηση, και θα
παραπεμφθούν για μικροβιολογικές εξετάσεις.
Εκ   των   ως   άνω   θα   προκύψουν   οι
καταλληλότεροι/ες δέκα (10), κατά τη κρίση της
Επιτροπής  για  τη  λήψη  των  ως  άνω
υποτροφιών.   Η   διαδικασία   της   τελικής
επιλογής  θα  έχει  ολοκληρωθεί  έως την  5η
Απριλίου  2015.  και  τα  αποτελέσματα  θα
ανακοινωθούν  στους  υποτρόφους  την  14η
Απριλίου 2015.
VI. Στην περίπτωση που, μετά την έγκριση των
υποτροφιών, κενωθούν θέσεις υποτρόφων
από οποιαδήποτε αιτία, αυτές θα πληρωθούν
από συντασσόμενο πίνακα επιλαχόντων.
VII. Η Κοιν.Σ.Επ. «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
επιφυλάσσεται   να   αρνηθεί   εντελώς   τη
χορήγηση   των   άνω   υποτροφιών   σε
περίπτωση,  έκτακτης ανάγκης, συμβατικής
υπαναχώρησης τρίτου, ανυπαίτιας αδυναμίας
προς  εκτέλεση  και  ιδίως  στη  περίπτωση
απρόοπτης μειώσεως των εισοδημάτων της ή
ανάκλησης χορηγιών.
VIII. Οι επιλεγόμενοι υπότροφοι και οι ασκούντες τη
γονική μέριμνα αυτών έχουν την υποχρέωση
να  υπογράψουν σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.
«ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στην οποία αναφέρονται οι όροι
της υποτροφίας  και  οι λόγοι  διακοπής  της
καθόσον και την υποχρέωση να υπογράψουν
σύμβαση με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα
«Sørlandet» στην οποία θα αναφέρονται οι
όροι εκτέλεσης του εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να λάβετε πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.proteusinnovation.com, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +30 6932626906 (Δεσποινίς Αριστέα Γράβου)
Ακριβές απόσπασμα, εκ του βιβλίου πρακτικών.
 Άνδρος, 15/2/2015
Ο Πρόεδρος της  Δ.Ε.
Συμπληρώστε εδώ την Αίτηση Συμμετοχής

1 Comment

  • Η επόμενη ανάρτηση αντί άλλου σχολίου…………………………………………………………………………………………….

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio