Νέα

Αίτηση Γιάννη Καπάκη για έγγραφα και διευκρινήσεις περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 και την εγγραφή των 2.800.000 ευρώ για τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου της Άνδρου

Π Ρ Ο Σ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
 
Κοινοποίηση:
– Aποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Γραφείο Συντονιστή
– Υπουργείο Εσωτερικών, 
  Γραφείο Αν. Υπουργού
  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
  Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
– Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
———————————————————————————————————————
Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. Άνδρου,
Εν΄όψει της συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 23.01.2023 που αφορά την τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου και εξαιτίας της έλλειψης των στοιχείων που θέσατε υπόψη ως προς το εν λόγω θέμα τα οποία είναι αποσπασματικά και δεν παρέχουν σαφή εικόνα των προθέσεών σας όπως αυτές εκδηλώθηκαν στη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17.01.2023, παρακαλώ όπως μου αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail, τα ακόλουθα έγγραφα που σχετίζονται με το υπό συζήτηση θέμα και τα οποία θα μου επιτρέψουν να σχηματίσω ολοκληρωμένη εικόνα (και όχι αποσπασματική) για την πρότασή σας περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 και την εγγραφή του ποσού 2.800.000 ευρώ για τα έργα βελτίωσης ασφάλειας οδικού δικτύου του νησιού μας μέσω επιχορήγησης από ευρωπαικούς πόρους (Νext Generation EU):
1. Nα μου γνωστοποιήσετε τον ΑΔΑ από την ανάρτηση στη Διαύγεια της Απόφασης της Ο.Ε. Άνδρου που ελήφθη στη συνεδρίαση της 17.01.2023 και αφορούσε το 3ο θέμα της Η.Δ. της πρόσκλησης , δηλ. τη λήψη απόφασης για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (με συγκεκριμένες 7 εργολαβικές εταιρείες, επιλογής του κ. Δημάρχου Άνδρου), την έγκριση της μελέτης , της δαπάνης, των όρων διαπραγμάτευσης  κλπ αναφορικά με το χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης έργο της βελτίωσης ασφάλειας του οδικού δικτύου των .Δ.Ε. Υδρούσσας και Άνδρου, προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ .
Από τις 17.01.2022 οπότε και ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση για το εν λόγω θέμα, και μέχρι σήμερα, δεν έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια η Απόφαση παρότι σχετίζεται απόλυτα με το θέμα συζήτησης της συνεδρίασης του Δ.Σ. Άνδρου στις 23.01.2022 .
2. Να μου χορηγήσετε αντίγραφο του υπ΄αρ. πρωτ. 48539/21.07.2022 εγγράφου αιτήματος του Δήμου Άνδρου προς το ΥΠΕΣ και το Υπ. Οικονομικών για την ένταξη του έργου βελτιώσεων ασφάλειας οδικού δικτύου του νησιού σε Πράξη χρηματοδότησης μέσω πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.800.000.- ευρώ.
3. Να μου χορηγήσετε πλήρες αντίγραφο των τευχών της αρχικής τεχνικής μελέτης με αρ. 06/2022 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Άνδρου για το έργο βελτιώσεις ασφάλειας οδικού δικτύου Δ.Ε. Υδρούσσας και Άνδρου, όπως αυτή συντάχθηκε και βεβαιώθηκε από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου μας (να προκύπτουν και οι ημερομηνίες σύνταξης και θεώρησης της μελέτης) και υποβλήθηκε προς έγκριση στο ΥΠΕΣ ώστε να ενταχθει το έργο αυτό σε χρηματοδοτούμενη Πράξη.
4. Να μου χορηγήσετε αντίγραφο του υπ΄αρ. πρωτ. 7258/15.07.2022 εγγράφου σας προς τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (το έγγραφο απεστάλη πριν την εκδήλωση των πλημμυρών).
5. Να μου χορηγήσετε αντίγραφο του υπ΄αρ. πρωτ. 7257/15.07.2022 εγγράφου σας προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (το έγγραφο απεστάλη πριν την εκδήλωση των πλημμυρών).
6. Να μου χορηγήσετε αντίγραφο του εγγράφου σας προς την Υπηρεσία Νεοτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπ. Πολιτισμού με το οποίο ζητήθηκε η έγκριση τους για την υλοποίηση του έργου της βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου του νησιού μας.
7. Να δοθούν έγγραφες διευκρινίσεις από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου επί της 1ης τροποποίησης/επικαιροποίησης της υπ΄αρ. 06/2022 τεχνικής μελέτης σχετικά με το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του δικτύου Δ.Ε. Άνδρου και Υδρούσσας και συγκεκριμένα:
α) εάν έχει αποσταλεί προς νεότερη έγκριση στο ΥΠΕΣ και σε όλους τους συναρμόδιους φορείς που εμπλέκονται προς γνωμοδότηση, η νέα τροποποίηση της αρχικής μελέτης 06/2022 με τις εκεί αναφερόμενες αλλαγές. Αν έχει αποσταλεί, παρακαλώ χορηγήστε μου αντίγραφα των σχετικών αποσταλθέντων εγγράφων με τα συνημμένα τους. Αν δεν έχει ακόμα αποσταλεί, παρακαλώ γνωρίστε μου τους λόγους.
Επίσης να απαντηθεί εάν οι κανονισμοί που διέπουν την υλοποίηση και διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας όπως και το ισχύον ενωσιακό δίκαιο, επιτρέπουν ή όχι τη σύνταξη μεταγενέστερης -από την αρχική εγκριθείσα- τεχνικής μελέτης- για ήδη εγκριθέν έργο και μάλιστα με την επίκληση έκτακτων αναγκών που προέκυψαν σε μεταγενέστερο χρόνο, ώστε με αυτή τη μεθόδευση να αποφευχθεί η διαφάνεια μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας δημοπράτησης των έργων .
 
β) για ποιόν λόγο στην 1η επικαιροποίηση της 06/2022 τεχνικής μελέτης και στην Τεχνική Περιγραφή αυτής (βλ. σελ. 2 ) έχουν απαλειφθεί οι οριζόντιες εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος καθώς και οι συνήθεις εργασίες τακτικής συντήρησης του οδικού δικτύου Δ.Ε. Άνδρου και Υδρούσσας, ενώ αυτές περιλαμβάνονταν λογικά στην αρχική μελέτη που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ και τις λοιπές αδειοδοτούσες Αρχές και χρηματοδοτείται με ευρωπαικά κονδύλια .
γ) να απαντηθεί εγγράφως εάν η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ εκτός του οικισμού Αγ. Πέτρου Υδρούσσας, έργο που περιλαμβάνεται στην 1η τροποποίηση της μελέτης, σχετίζεται και πώς με τις πλημμύρες που έπληξαν το νησί μας στις 24.08 και 25.08.2022 και την κύρυξη αυτού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας καθόσον η 1η τροποποίηση της τεχνικής μελέτης έγινε για  την επίκληση της έκτακτης ανάγκης που ανέκυψε από το απρόβλεπτο γεγονός των πλημμυρών στο τέλος Αυγούστου ώστε να δικαιολογηθεί στη συνέχεια η ανάθεση αυτού του τεράστιου έργου χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία.
δ) να απαντηθεί και απαριθμηθεί συγκεκριμένα πόσα και ποιά από τα προτεινόμενα  έργα, βελτιώσεις, παρεμβάσεις κλπ στο οδικό δικτυο της Άνδρου τα οποία είχαν περιληφθεί στην αρχική 06/2022 τεχνική μελέτη που υποβλήθηκε προς έγκριση χρηματοδότησης στο ΥΠΕΣ πριν το συμβάν των των πλημμυρών στις 24.08.22 και 25.08.22 , προυπήρχαν των συγκεκριμένων φυσικών καταστροφών και ουδόλως βεβαίως ενέχουν το στοιχείο του  έκτακτου χαρακτήρα.
ε) να απαντηθεί με αναλυτική παράθεση πόσα χρηματικά ποσά και βάσει ποιών Αποφάσεων έχει λάβει ο Δήμος Άνδρου ως ειδική επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ και τυχόν άλλους Φορείς για την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που προήλθαν από τις πλημμύρες τέλους Αυγούστου 2022 με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης πάντα και με αναφορά ακριβώς κάθε παρέμβασης/βελτίωσης σε συγκεκριμένα σημεία του νησιού, το αντίστοιχο επιχορηγηθέν ποσό και τα στοιχεία της εργολαβικής εταιρείας στην οποία ανατέθηκε έκαστο έργο εξ΄αυτών ώστε να προκύψει ολοκληρωμένη εικόνα τόσο των ζημιών συγκεκριμένα (και όχι μέσω αόριστης περιγραφής) που συνέβησαν στο νησί μας και αφορούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και συγκεκριμένα το οδικό δίκτυο και τηνα ασφάλειά του (και όχι γενικά σε άλλες υποδομές) εξ΄αιτίας των πλημμυρών στις 24.08. και 25.08.2022.
Παρακαλώ όπως έχω την απάντησή σας στα ανωτέρω σημεία σε έγκαιρο χρόνο και πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23.01.2023 στις 16.00 μ.μ.
Τέλος, παρακαλώ όπως το παρόν e-mail μου πρωτοκολληθεί και μου γνωστοποιηθεί ο αρ. πρωτοκόλλου εισερχομένου στον Δήμο Άνδρου.
Ευχαριστώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΠΑΚΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Άνδρου
Επικεφαλής ελάσσονος Αντιπολίτευσης

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio