Νέα

Προσφυγή δημοτικών συμβούλων της “Άνδρου της Ζωής μας” κατά της έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Άνδρου έτους 2023

Άνδρος, 7.02.2023

ΕΝΩΠΙΟΝ του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π ΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 227 Ν. 3852/2010

ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

1. Ιωάννη Καπάκη του Γεωργίου, επικεφαλής ελάσσονος Αντιπολίτευσης με τη δημοτική παράταξη « Άνδρος της Ζωής μας », κατοίκου Άνδρου, δ/νση Απροβάτου τηλ. 6977693316

2. Βασιλείου Αδάμη του Δημοσθένους, δημοτικού συμβούλου με τη δημοτική παράταξη « Άνδρος της Ζωής μας », κατοίκου Άνδρου, δ/νση Γαύριο, τηλ. 6944731431

Κ Α Τ Α

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ,

όπως νόμιμα εκπροσωπείται και εδρεύει

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της υπ΄αρ. 10 / 23.01.2023 Απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου Άνδρου (Α. .Α. 9ΚΒΤΩΨΙ-Τ4Φ, ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια:24.01.2023) περί έγκρισης 1ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Άνδρου έτους 2023

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

i) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. Πέτσα, e-mail: [email protected]

ii) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ), e-mail: [email protected], [email protected]

iii) Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, e-mail: [email protected], [email protected]

iv) Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

i) Eιδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, e-mail:

[email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

3. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

i) Γραφείο Προέδρου, e-mail: [email protected], [email protected]

ii) Γραφείο Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας, e-mail: [email protected]

Σχετ.:

1. H υπ΄αρ. 10/23.01.2023 προσβαλλόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου με Α. .Α.: 9ΚΒΤΩΨΙ-Τ4Φ αναρτηθείσα στη Διαύγεια στις 24.01.2023 με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Άνδρου έτους 2023»

2. Η υπ΄αρ. πρωτ. 529 / 23.01.2023 υποβληθείσα, μέσω e-mail, εναλλακτική πρόταση του δημοτικού συμβούλου Ιωάννη Καπάκη επί της 1η πρότασης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος Δήμου Άνδρου έτους 2023

3. Το υπ΄αρ. πρωτ. 498/23.01.2023 αποσταλθέν e-mail αίτημα του δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Καπάκη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Η υπ΄αρ. πρωτ. 498/23.01.2023 απάντηση του Προέδρου .Σ. Ανδρου με συνημμένα 13 έγγραφα

5. Η υπ΄αρ. 3 / 17.01.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου με Α. .Α.: ΨΛΔΚΩΨΙ-ΕΦ5 αναρτηθείσα στη Διαύγεια στις 24.01.2023 περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκρισης

μελέτης, έγκρισης όρων πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και ορισμού Επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου «Βελτιώσεις για την ασφάλεια οδικού δικτύου .Ε. Υδρούσας και Άνδρου Νήσου Άνδρου», ποσού: 2.000.000 ευρώ, επιχορηγούμενο από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

6. Η υπ΄αρ. 8 / 24.01.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου με Α. .Α. Ρ7ΩΨΩΨΙ-ΑΒ7 αναρτηθείσα στη Διαύγεια στις 25.01.2023 περί ακύρωσης της υπ΄αρ. 3/2023 Απόφασης της Ο.Ε. Άνδρου και εκ νέου λήψης απόφασης λόγω συμπλήρωσης των όρων πρόσκλησης και προσκεκλημένων αναφορικά με την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου «Βελτιώσεις για την ασφάλεια οδικού δικτύου .Ε. Υδρούσας και Άνδρου Νήσου Άνδρου»

7. Η υπ΄αρ. πρωτ. 635/25.01.2023 Πρόσκληση του Δήμου Άνδρου (Α. .Α. 99Ο 0ΩΨΙ-4Ψ4) προς 9 συγκεκριμένες τεχνικές εταιρείες για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση του έργου

«Βελτιώσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου .Ε. Υδρούσας και Άνδρου νήσου Άνδρου»

8. Η υπ΄αρ. 301/28.12.2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Ανδρου με Α. .Α. ΨΖΣΣΩΨΙ-Η0Ζ περί λήψης απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

9. Η υπ΄αρ. 235/17.10.2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άνδρου με Α. .Α. 6ΓΣΖΩΨΙ-ΕΣ5 με θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 171/2022 Απόφασης Ο.Ε. Δήμου Άνδρου»

10. Η υπ΄αρ. 171/19.07.2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Άνδρου με Α. .Α. 6ΥΜΣΩΨΙ-ΘΩΚ περί λήψης απόφασης για την αποδοχή όρων συμμετοχής στην Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ., υποβολή πρότασης, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για το πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Ανάκαμψης

11. Η υπ΄αρ. πρωτ. 7507/20.07.2022 υποβληθείσα αίτηση του Δήμου Άνδρου προς την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης και εφαρμογής του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής Ασφάλειας»

12. Η υπ΄αρ. πρωτ. 89519/23.12.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για ένταξη των Δήμων της χώρας στο πλαίσιο Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης βάσει της οποίας εγκρίθηκε υπέρ του Δήμου Άνδρου ποσό επιχορήγησης 2.800.000 ευρώ για βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου του νησιού (2.000.000 ευρώ για τις .Ε. Υδρούσσας και Άνδρου, 800.000 ευρώ για την .Ε. Κορθίου)

13. Η υπ΄αρ. 06/2022 τεχνική μελέτη του έργου «Βελτιώσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου νήσου Άνδρου», συνταχθείσα στις 15.07.2022 από τη Δ/νση Τεχνικού και Περιβάλλοντος του Δήμου Άνδρου.

14. Η υπ΄αρ. 06/2022 1η επικαιροποίηση τεχνικής μελέτης του έργου
«Βελτιώσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου .Ε. Υδρούσας και .Ε. Άνδρου νήσου Άνδρου», συνταχθείσα στις 16.01.2023 από τη Δ/νση Τεχνικού και Περιβάλλοντος του Δήμου Άνδρου

15. Η υπ΄αρ. Α1385/29.08.2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α. .Α. 6Θ5Ψ46ΝΠΙΘ-ΠΛΑ) για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών ενοτήτων Υδρούσας και Άνδρου του Δήμου Άνδρου με ισχύ 6 μηνών (δηλ. έως και 24.02.2023) εξαιτίας των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν στις 24.08. και 25.08.2022 στις παραπάνω περιοχές.

Αξιότιμε Κύριε Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και ισχύει, προσφεύγουμε εμπροθέσμως ενώπιόν Σας κατά της υπ΄ αρ. 10/2023 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου (βλ. σχετικό 1) και Σας ζητούμε όπως αποφανθείτε σχετικά ακυρώνοντας αυτήν για τους παρακάτω βάσιμους, αληθείς, ισχυρούς και ουσιαστικούς λόγους:

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέταξε τον Δήμο Άνδρου τον Δεκέμβριο 2022, βάσει σχετικής ΚΥΑ , σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου , κατόπιν πρόσκλησης που είχε εκδώσει τον Ιούλιο 2022 στα πλαίσια της Δράσης 16631 που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κεφάλαια, και ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.800.000 ευρώ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του νησιού από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (2.000.000 ευρώ για τις .Ε. Υδρούσας και Άνδρου, 800.000 ευρώ για την .Ε. Κορθίου).

Ο Δήμος Άνδρου, και συγκεκριμένα η Δ/νση Τεχνικού και Περιβάλλοντος, προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του για ένταξη στο Πρόγραμμα, είχε συντάξει και θεωρήσει στις 15.07.2022 την υπ΄αρ. 06/2022 Τεχνική μελέτη με τα σχετικά τεύχη αυτής .

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20.07.2022, ο Δήμος Άνδρου απέστειλε την αίτησή του στο ΥΠ.ΕΣ. – ΕΥΔΕ, αιτούμενος το ποσό των 3.500.000 ευρώ με ΦΠΑ για τις βελτιώσεις της οδικής ασφάλειας του

νησιού . Ωστόσο το ΥΠΕΣ στις 4.10.2022 εξέδωσε την 1η τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» σύμφωνα με την οποία η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης δικαιούχου Δήμου θα ανέρχεται στο ποσό έως 2.800.000 ευρώ με ΦΠΑ για όσους δήμους, όπως και η Άνδρος , έχουν μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων.

Στο ενδιάμεσο διάστημα από την ημερομηνία υποβολής, στις 20.07.2022, του αιτήματος του Δήμου Άνδρου προς το ΥΠΕΣ για την έγκριση χρηματοδότησης και ένταξη στο προαναφερόμενο επιχορηγούμενο Πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια έως και την τελική απόφαση ένταξης του Δήμου στο εν λόγω Πρόγραμμα που εκδόθηκε βάσει ΚΥΑ στις 23.12.2022, στο νησί σημειώθηκαν έντονες πλημμύρες το διήμερο 24.08.2022 και 25.08.2022 που έπληξαν ιδιαίτερα τις δημοτικές ενότητες Άνδρου και Υδρούσας (αλλά όχι την .Ε. Κορθίου) με αποτέλεσμα αυτές οι 2 .Ε. να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με Απόφαση του ΓΓΠΠ η οποία ισχύει έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023.
Ως γνωστόν, όσες περιοχές και δήμοι της χώρας κηρύσσονται σε παρόμοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης απολαύνουν μια σειρά σημαντικών διευκολύνσεων, παροχών και προνομίων μεταξύ των οποίων και η εύκολη, σε σημείο κατάχρησης και πλήρους αδιαφάνειας, προσφυγή των οικείων δημοτικών αρχών σε σωρεία απ΄ευθείας αναθέσεων χωρίς ουδεμία διαγωνιστική διαδικασία και χωρίς κανένα έλεγχο, δημοσιονομικό και μή .

Με αφορμή την προαναφερόμενη κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης των 2 .Ε., ο δήμαρχος Άνδρου κ. . Λοτσάρης σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ευκαιρία που του δόθηκε από τις πλημμύρες του Αυγούστου και να διαχειριστεί με αδιαφανή τρόπο τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 2.000.000 ευρώ, για το έργο της βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στην Υδρούσα και στην Άνδρο, χωρίς να ακολουθήσει ουδεμία διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς ίχνος διαφάνειας και αξιοκρατίας, παρότι η προυπολογιζόμενη δαπάνη του εν λόγω έργου είναι πολύ μεγάλη, έως και υπέρογκη για τα δεδομένα ενός μικρού νησιωτικού δήμου και να δώσει το έργο βάσει διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα, και μόνον βάσει πρόσκλησης προς εννέα συγκεκριμένες εργολαβικές εταιρείες επιλογής του.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Άνδρου προέβη, μη σύννομα κατά την άποψή μας, στη μεταγενέστερη και μονομερή τροποποίηση-1η επικαιροποίηση της αρχικώς υποβληθείσας υπ΄αρ. 06/2022 Τεχνικής μελέτης , χωρίς ωστόσο να ενημερώσει την ΕΥΔΕ-ΥΠΕ.ΕΣ. η οποία αγνοεί τις αλχημείες του κ. Λοτσάρη, βάσει της οποίας όμως είχε εγκριθεί η ένταξη του Δήμου μας στην Πρόσκληση για τη δράση της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επαρχιακού και εθνικού δικτύου της χώρας.

Μάλιστα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου ενεργούσα προφανώς σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον κ. Δήμαρχο και χωρίς να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ., προέβει μόλις στις 16.01.2023, στην 1η επικαιροποίηση της αρχικής 06/2022 τεχνικής μελέτης, κάνοντας μια σειρά πολύ κρίσιμων αλλαγών σε σύγκριση με όσα προβλέπονταν στην αρχική 06/2022 μελέτη που κατατέθηκε στο ΥΠ.ΕΣ. (π.χ. αφαιρέθηκε η οριζόντια βελτίωση του οδοστρώματος και οι συνήθεις εργασίες τακτικής συντήρησής του αφού δεν ταιριάζουν με τις συνέπειες μιας θεομηνίας !!!, αφαιρέθηκαν επεμβάσεις που περιέχονταν στην αρχική μελέτη ενώ παρέμεινε, μάλλον άτυχα και εκ παραδρομής…. η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στην περιοχή

Αγ. Πέτρου Υδρούσας παρότι ουδεμία σχέση έχει με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και βεβαίως η εκτέλεσή τους δεν δικαιολογεί την προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσιότητα !!) και οι οποίες μόνον στόχο είχαν να ανοίξουν τον δρόμο στον κ. Δήμαρχο στο να αποφύγει το βάσανο της διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο λόγω του υψηλού προϋπολογισμού του, και να προσφύγει σε απ΄ευθείας ανάθεση προς εταιρεία ανάδοχο της απολύτου επιλογής του, με μόνη αιτιολογία την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των 2 .Ε. εξαιτίας των πλημμυρών του Αυγούστου 2022 και με την επίκληση έωλων αιτιάσεων για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Πλην όμως η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του νησιού μας διαλαμβάνει χρόνια προβλήματα και βλάβες σε επικίνδυνα σημεία του οδοστρώματος καθώς και στα πεζοδρόμια οι οποίες προϋπήρχαν επί μακρώ στην Άνδρο, ήταν ορατές από όλους μας για χρόνια και ουδεμία σχέση είχαν με τις πλημμύρες που σημειώθηκαν το διήμερο στο τέλος Αυγούστου 2022 ώστε να θεωρηθεί ότι αυτό το έκτακτο καιρικό φαινόμενο των 2 ημερών και μόνον, ήταν ικανό να προξενήσει τόσες μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο σε τέτοιο μάλιστα βαθμό και έκταση ώστε όλες οι πολλαπλές επεμβάσεις που απαιτούνταν να γίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο οδικό δίκτυο του νησιού , απόρροια χρόνιων τριβών και καταστροφών, να πρέπει να ενταχθούν τώρα , πάση θυσία, και να αποδοθούν στη διήμερη θεομηνία του Αυγούστου 2022 για να εκτελεστούν μετά με την αδιαφανή διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα.
Είναι τέτοια μάλιστα η σπουδή του Δημάρχου Άνδρου να αναθέσει απ΄ευθείας το συγκεκριμένο έργο αξίας 2.000.000 ευρώ που απροκάλυπτα αφαίρεσε (εν αγνοία του ΥΠ.ΕΣ.) από την αρχική τεχνική μελέτη 06/2022, την .Ε. Κορθίου καθόσον εκεί δεν σημειώθηκαν έντονες πλημμύρες και ζημιές τον Αύγουστο 2022 και η περιοχή δεν κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης (άρα δεν μπορεί να δοθεί το έργο με απ΄ευθείας ανάθεση όπως στις άλλες δύο

.Ε.), με συνέπεια να σπάσει την αρχική μελέτη ανά δημοτικές ενότητες και να προβεί (και πάλι εν αγνοία του ΥΠ.Ε.Σ.) στη σύνταξη έτερης, ξεχωριστής, τεχνικής μελέτης υπ΄αρ. 13/2022, για το χρηματοδοτούμενο έργο της βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου μόνον στην .Ε. Κορθίου, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω , ο κ. Δήμαρχος έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23.01.2023 το θέμα έγκρισης της 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2023 του Δήμου μας προκειμένου να εντάξει και εγγράψει σ΄αυτό τα 2 υποέργα που αφορούν αφενός τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου στις δημοτικές ενότητες Άνδρου και Υδρούσας, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ και αφετέρου στη δημοτική ενότητα Κορθίου προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, χωρίς όμως την ημέρα της συνεδρίασης να υπάρχει εγκεκριμένος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ο προϋπολογισμός του δήμου μας για το οικονομικό έτος 2023, μέρος του οποίου αποτελεί και το Τεχνικό πρόγραμμα, την 1η τροποποίηση του οποίου εισηγήθηκε μη σύννομα η δημοτική Αρχή Λοτσάρη προς το .Σ.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου μας κ. Ι. Καπάκης και ένας εκ των υπογραφόντων την παρούσα προσφυγή, υπέβαλε εμπροθέσμως προς τον Πρόεδρο του .Σ. εναλλακτική πρότασή του (βλ. σχετ. 2) επί της εισήγησης της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 Ν. 4623/2019, πλην όμως, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνδρου, μη σύννομα και κατά κατάφορη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ουδέποτε εξέδωσε συνοδευτική εισήγησή της, παρότι η εισήγηση αυτή είναι υποχρεωτική.

Μάλιστα αυτή η μη σύννομη ενέργεια της Τεχνικής Υπηρεσίας ομολογήθηκε δημοσίως όπως αποδεικνύεται περίτρανα και από τις προκλητικές δηλώσεις των στελεχών της δημοτικής Αρχής Λοτσάρη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του .Σ. στις 23.01.2023 και είναι καταγεγραμμένες στη βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης και διαθέσιμες

προς παρακολούθηση από τον καθένα (https://www.youtube.com/watch?v=TOodxTo6mtY ).

Η παραπάνω κρίσιμη αλλά μη σύννομη παράλειψη των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας, για την οποία εκτιμούμε ότι θα πρέπει να ασκηθεί και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος , συνετέλεσε ώστε τελικά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπάλας να μην θέσει καν υπόψη του Σώματος την εναλλακτική πρόταση του κ. Καπάκη και έτσι αυτή να μην τεθεί σε ψηφοφορία με αποτέλεσμα να ψηφιστεί η πρόταση της δημοτικής αρχής για την 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος με τρόπο αντιδημοκρατικό, προσβάλλοντας βάναυσα κάθε έννοια δικαίου και στερώντας από τον κ. Καπάκη το δικαίωμα που του δίνει ο νόμος να υποβάλει εναλλακτική πρόταση και αυτή να συζητηθεί ενώπιον του Δ.Σ.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση συνοδευτικής εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας επί υποβληθείσας εναλλακτικής πρότασης επικεφαλής δημοτικής παράταξης σε θέματα ψήφισης τεχνικού προγράμματος δεν υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιακών στελεχών της Υπηρεσίας αυτής, αλλά είναι υποχρεωτική και δεσμευτική (βλ. παρ. 1 άρθρου 8 Ν. 4623/2019) όπως συμβαίνει άλλωστε κατ΄αντιστοιχία και με τη διαδικασία υποβολής εναλλακτικών προτάσεων από δημοτικούς συμβούλους επί θεμάτων ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου και των τροποποιήσεών του, οι οποίες προτάσεις πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται και από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για να τεθούν κατόπιν σε ψηφοφορία από το Δ.Σ.

Οι μεθοδεύσεις της δημοτικής Αρχής στο θέμα αυτό που έχει οικονομικό αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος, ποσού 2.000.000 ευρώ, είναι τέτοιες που την οδηγούν να καπηλευθεί την έννοια του κατεπείγοντος και να την συνδυάσει μη σύννομα με την ανάγκη βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου του νησιού μας στην Υδρούσα και την Άνδρο , ανάγκη αδήριτη η οποία όμως δεν προκλήθηκε από τις πλημμύρες των 2 ημερών στο τέλος Αυγούστου 2022 αλλά γεννήθηκε και επεκτάθηκε σωρευτικά χρόνια πριν τη συγκεκριμένη θεομηνία και ουδεμία δικαιολογία δύναται να αποτελέσει για την προσφυγή ουσιαστικά σε διαδικασία απ΄ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση ενός έργου ζωτικής σημασίας για το νησί μας το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και διέπεται από αυστηρούς ενωσιακούς κανόνες.

Απλά φαίνεται ότι οι πλημμύρες προσέφεραν την ευκαιρία στον κ. Δήμαρχο να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και καταχρηστικά να βρεί πάτημα σ΄αυτή τη θεομηνία που προκλήθηκε μεταγενέστερα και αφού ο Δήμος είχε καταθέσει την πρότασή του στο ΥΠΕΣ για επιχορήγηση, ώστε να αποφύγει τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Για τους παραπάνω βάσιμους και νόμιμους λόγους, παρακαλούμε όπως γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή μας και ακυρωθεί η προσβαλλόμενη από εμάς υπ΄αρ. 10/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου .

Η παρούσα προσφυγή μας η οποία περιέχει σοβαρές αναφορές με συγκεκριμένα στοιχεία εις βάρος ενεργειών του Δημάρχου Άνδρου και μάλιστα με ευρωπαϊκούς πόρους, κοινοποιείται και προς άλλες αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να ενεργήσουν κατά λόγο αρμοδιότητας και μας ενημερώσουν σχετικά.

Με τιμή,

Οι προσφεύγοντες δημοτικοί Σύμβουλοι

Δήμου Άνδρου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜΗΣ

Συνημμένη η

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ 1η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

2 Σχόλια

  • Οι υπόλοιποι σύμβουλοι της παράταξης γιατί δεν υπογράφουν? Πολύ θα θέλαμε να το μάθουμε…

  • Πολύ ψωμί δείχνει να έχει η ιστορία αυτή και μερικοί μερικοί πρέπει να έχουν χάσει τον ύπνο τους. Όποιος δεν τηρεί τις διαδικασίες κινδυνεύει και να δει τον πύργο από τραπουλόχαρτα να καταρρέει και να τιμωρηθεί.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio