Νέα

Ανακοίνωση εγγραφών στον Βρεφονηπιακό σταθμό “Ιωάννης Λαούδης” στο Κόρθι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

«ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΟΥΔΗ» – ΚΟΡΘΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023  θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για νέες εγγραφές  στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άνδρου «ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΟΥΔΗ» , για το σχολικό έτος 2023-2024.

Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο ΚΕΠ ΚΟΡΘΙΟΥ

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή, που αποτελείται από τρία μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 14087/29.11.2017 (4249/Β΄/5.12.17) και ιδίως στο άρθρο 3 παρ. 5 αυτού. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει αυτών, που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου ,σύμφωνα με την 138/2022 απόφαση του(ΑΔΑ:ΨΨΔΚΩΨΙ-ΧΓ2)και το Διοικητικό Συμβούλιο.  Ο πίνακας υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο, για την έκδοση Απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου .

Ενστάσεις γίνονται δεκτές για διάστημα 3 (ημερολογιακών ) ημερών μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης.

Αντικατάσταση αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση για άλλους κοινωνικούς λόγους και τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο  μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η αίτηση κατατίθεται από τους γονείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.

Διευκρινίζεται ότι καμία αίτηση επανεγγραφής δε θα εγκρίνεται , εάν υπάρχει οφειλή οικονομικής συμμετοχής της τρέχουσας περιόδου.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση εγγραφής (επισυναπτόμενο έντυπο)

2.Ατομικό δελτίο υγείας Α (επισυναπτόμενο έντυπο) ή βεβαίωση υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux) και Β) φωτοτυπία βιβλιαρίου εμβολιασμού όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών.

3.Υπεύθυνη δήλωση (επισυναπτόμενο έντυπο)

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη του ενός μηνός από την υποβολή του)

5.Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α)Βεβαίωση εργασίας  εργοδότη όπου να αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές

  • Εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα: : α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη όπου να αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
  • Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι : αντίγραφο πρόσφατου εργοσήμου ή πρόσφατα ένσημα.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού φορέα  ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
  • Άνεργοι γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

6.Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους

7.Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων , εκτός των άλλων δικαιολογητικών , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα μας, και των δύο γονέων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Γενική κατηγορία: Ογδόντα (80) ευρώ το μήνα. Η οικονομική συμμετοχή πρέπει να εξοφλείται τις τελευταίες πέντε (5) κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού έως την 31η Ιουλίου.

Για το μήνα Αύγουστο δεν καταβάλλεται οικονομική συμμετοχή.

Εάν το παιδί εγγραφεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα τότε καταβάλλεται ολόκληρη η οικονομική συμμετοχή. Για εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο συνεπάγεται την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο έχει ως συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής.

Δε γίνεται απαλλαγή ή μείωση της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής στις περιπτώσεις απουσίας (ολιγοήμερης ή παρατεταμένης ) του παιδιού από τον παιδικό σταθμό. Η οικονομική συμμετοχή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα , ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας και των ημερών που οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί.

Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας , άνω των δύο μηνών , για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής συμμετοχής εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης .

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ:

-Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σε παιδικό ή βρεφικό τμήμα δύο νήπια/βρέφη κατά την ίδια χρονική , οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το δεύτερο νήπιο/βρέφος οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/2 του ποσού που αντιστοιχεί στο πρώτο νήπιο ή βρέφος.

-Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό τρία ή περισσότερα νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δε θα καταβάλλονται τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κ.λ.π. νήπια ή βρέφη. Απαλλάσσονται κατά ποσοστό 100% υπερπολύτεκνοι από έξι (6) παιδιά και άνω.

– Τα παιδιά τρίτεκνων  ή πολυτέκνων οικογενειών που φοιτούν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από τη μηνιαία οικονομική συμμετοχή

-Οικογένειες στις οποίες υπάρχει ένα άτομο (γονέας ή τέκνο α) χαρακτηρισμένο με απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής  ως εφ΄όρου  ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω β) χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67 % και άνω των οποίων το ετήσιο πραγματικό ( όχι τεκμαρτό ) εισόδημα να μη ξεπερνά τις 25. 000 € για διμελείς οικογένειες, ( στο ποσό αυτό προστίθεται ποσό 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο)  έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50 % από την μηνιαία οικονομική συμμετοχή.

-Οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50 % από την μηνιαία οικονομική συμμετοχή.(σχετ .ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.16-ΦΕΚ 908/04.04.2016 τεύχος Β΄).

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας Δ/νσης:

Δήμος Άνδρου- Δ/νση Πρόνοιας, Παιδείας & Τουρισμού

Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης:  Βασιλική Ρούτη

Τηλ. επικοιν: (2282024390 & 2282360238)

Mail επικοινωνίας: [email protected]

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ-ΚΟΖΑΝΙΤΗ

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio