Νέα

"Ανεμογεννήτριες και Δημόσια Υγεία" του Ανδριώτη γιατρού Γιώργου Δ. Καλλιβρούσση


Ορμώμενος από μια συναισθηματικά φορτισμένη και ουσιαστικά άσκοπη συζήτηση στο face book για τις ανεμογεννήτριες, στην οποία μπλέχτηκα άθελά μου, αποφάσισα να μελετήσω τη βιβλιογραφία στα πλαίσια μιας επιδημιολογικής προσέγγισης σχετικά με πιθανές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών στη δημόσια υγεία.
Επειδή η σύνταξη εμπεριστατωμένης μελέτης αποτελεί χρονοβόρα, ογκώδη και επίπονη υπόθεση, που προϋποθέτει ανάθεση έργου και καταβολή αμοιβής, περιορίζομαι στην ανακοίνωση των συμπερασμάτων αυτής της εργασίας, με τη ρητή δήλωση, ότι δεν πρόκειται για θέση υπέρ ή κατά των ανεμογεννητριών, αλλά για απλή αναφορά μόνο στα θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν άλλες αναλύσεις που πραγματεύονται άλλες παραμέτρους, καθώς και τα υπέρ και τα κατά για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.Συμπεράσματα:
1.- Οι μεγάλες ανεμογεννήτριες δεν είναι αθώοι ανεμόμυλοι. Είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται σε νομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.
2.- Κάθε βιομηχανική παραγωγή έχει ορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον και καt’ επέκταση στον άνθρωπο, που επιβάλλουν ειδική χωροθέτηση, ανάλογα με την όχληση και την επικινδυνότητα που αυτή συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με τον Ν.3370/2005 άρθρο 1 και 2 “Η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Ως Δημόσια Υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής…”.

Πιθανοί παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία από τις ανεμογεννήτριες:

1. Ακουστικός θόρυβος

Η λειτουργία των ανεμογεννητριών προξενεί δύο ειδών θορύβους, το μηχανικό από την τριβή των διάφορων μηχανικών στοιχείων της εγκατάστασης και τον αεροδυναμικό από τη περιστροφή των πτερυγίων. Ενώ ο μηχανικός θόρυβος στις νέες, σύγχρονες, ανεμογεννήτριες, δηλαδή η ένταση εκπεμπόμενου θορύβου είναι αμελητέος, ο αεροδυναμικός είναι πολύ δυνατός και προκαλεί πραγματική ηχορύπανση. Στις σύγχρονες ανεμογεννήτριες η ένταση του θορύβου στη πηγή κυμαίνεται μεταξύ 98 – 104 dB(A), με τις περισσότερες να δημιουργούν θόρυβο γύρω στα 101dB(A). Δεδομένου ότι η ένταση του θορύβου είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης, μειώνεται δηλαδή κατά 6 dB για κάθε διπλασιασμό της απόστασης, ο αποδέκτης θορύβου δέχεται την ένταση τού ήχου ως εξής: Για μια ανεμογεννήτρια με ένταση θορύβου101 dB (A), η αναμενόμενη ένταση θορύβου σε μια απόσταση 200 μέτρων θα είναι περίπου 43 dB (A) και σε απόσταση 400 μέτρων περίπου 38 dB (A). Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια θορύβου σε dB, που έχει ορίσει η Ελληνική Πολιτεία με το Π.Δ. 1180/1981 ανάλογα με τη περιοχή, είναι: Βιομηχανική περιοχή 70, κυρίως βιομηχανική 65, μικτή 55, αστική 50, κατοικία σε επαφή 45. Οι επιπτώσεις για την υγεία, που βάση ανακοινώσεων της WHO (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) αναμένονται από τη ηχορύπανση, μπορεί να είναι παρεμπόδιση συνομιλίας και επικοινωνίας, απώλεια ακοής, επιπτώσεις στον ύπνο, επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και την ψυχολογία, επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά, την απόδοση, την παραγωγικότητα, γενικά υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μείωση της ποιότητας ζωής κλπ. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του θορύβου, τη διάρκειά του και τη συχνότητα επανάληψης. Ανάλογη με την ένταση τού ήχου είναι τόσο η βαρύτητα, όσο και η συχνότητα των επιπτώσεων για τη υγεία. Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα δείχνουν την επίδραση της έντασης του θορύβου στην υγεία και στη κοινωνική ζωή:
Η αίσθηση του θορύβου στα 140 – 130 dB είναι πολύ οδυνηρή, στα 120 οδυνηρή και είναι χαρακτηριστική σε χώρους με πνευματικό τρυπάνι (κομπρεσέρ). Οι επιπτώσεις θα είναι μη αναστρέψιμες ζημιές στο αυτί (κώφωση). Στα 110 είναι ανυπόφορη και στα 100 δύσκολα υποφερτή και συναντάται κυρίως σε χώρους τυπογραφείου και επεξεργασίας μετάλλου. Η συνομιλία είναι αδύνατη και παρατηρείται απώλεια ακοής μετά από σύντομη έκθεση. 90 Πολύ θορυβώδες 80 Θορυβώδες. Συναντάται σε πολύ θορυβώδη δρόμο και σε σχολική καντίνα. Η συνομιλία είναι εφικτή σε απόσταση λίγων εκατοστών από το αυτί και παρατηρείται απώλεια ακοής μετά από μακροχρόνια έκθεση. 70 Συνομιλία µε έντονη φωνή και «παραστατική» συμπεριφορά 60 Μέση επίδραση θορυβώδης δρόμος. 50 Η ομιλία«καλύπτεται». Όριο για χρήση τηλέφωνου, Γραφείο. 40 Χαμηλή επίδραση Χαμηλή στάθμη ραδιοφώνου. 30 Ηρεμία. Ήρεμη και εύκολη συνομιλία Γραφείο µε ήρεμες συνθήκες λειτουργίας. 20 Πολλή ηρεμία. Καταληπτή ακόμα και συνομιλία «ψίθυρος» σε απόσταση 1 µ. Πολύ προστατευμένη από άποψη θορύβου αίθουσα. 10 Σιωπή. Ο παρατηρητής ακούει τους ήχους του σώματος του. Επιτυγχάνεται µόνο σε πολύ ειδικούς εργαστηριακούς χώρους.
Ακόμη και μια σύντομη ανάγνωση των προηγούμενων δείχνει, ότι η Ελληνική νομοθεσία δεν έχει προβλέψει χώρους για εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν ένταση θορύβου 70 dB (A). Η ανώτερη επιτρεπόμενη ένταση σε βιομηχανικές περιοχές είναι 70, ενώ ο μέσος όρος των σύγχρονων ανεμογεννητριών φτάνει τα 101, ενίοτε τα 104 dB (A). Άρα πρέπει να θεσμοθετηθεί ειδικός χώρος για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή με νέες τεχνολογίες να κατέβει η στάθμη θορύβου…! Αυτή η ανακολουθία δεν διορθώνεται με τον ισχυρισμό, ότι ήδη σε απόσταση 200 – 400 μέτρων επιτυγχάνεται η για κατοικίες προβλεπόμενη μείωση θορύβου σε 43 ή και 38 dB (A), γιατί η απόσταση αυτή, όπως θα φανεί στις επόμενες αναφορές, είναι ανεπαρκής και για άλλους λόγους.

2. Θόρυβος από υπόηχους και ήχους χαμηλών συχνοτήτων

Οι κατασκευαστές και άλλοι υπέρμαχοι των ανεμογεννητριών ισχυρίζονται, ότι οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν εκτός των ακουστικών θορύβων, άλλους χαμηλών συχνοτήτων και εφόσον οι θόρυβοι δεν γίνονται αντιληπτοί, δεν είναι δυνατό να βλάπτουν την υγεία. Συμβαίνει το αντίθετο. Είναι αναμφισβήτητο, ότι οι ανεμογεννήτριες εκπέμπουν επίσης τόσο υπόηχους όσο και ήχους χαμηλών συχνοτήτων (παρόμοιους με τα μπάσα των στερεοφωνικών), οι οποίοι διαφέρουν από παρόμοιους ήχους άλλης προέλευσης, όπως ο αέρας κλπ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για αιολικά πάρκα με νέες μονάδες 2 – 3 Megawatt και ύψος 150 – 200 μέτρα. Οι υπόηχοι (ήχοι κάτω των 20 Hz), σε αντίθεση με τα ζώα, δεν γίνονται αντιληπτοί από το ανθρώπινο αυτί, ενίοτε όμως μπορούν να αντιλαμβάνονται σαν κραδασμοί. Στις ανεμογεννήτριες δημιουργείται ένα φάσμα χαμηλών συχνοτήτων και υπόηχων, που εξαρτάται από την αυτοσυχνότητα των πτερυγίων, που συνήθως είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα 20 Hz μέχρι τα 1 Hz και ακόμη χαμηλότερα. Όσο μεγαλύτερη είναι η μονάδα, τόσο περισσότερο μετατοπίζεται η συχνότητα προς τη περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Φυσικό χαρακτηριστικό των υπόηχων είναι επίσης, ότι η απορρόφηση του ήχου από τοίχους, παράθυρα και πόρτες είναι πολύ μικρή, με συνέπεια να σωρεύεται στους εσωτερικούς χώρους ένα στάσιμο κύμα υπόηχων, που οδηγεί σε σημαντική ηχορύπανση. Οι υπόηχοι σε εσωτερικούς χώρους, λόγω στάσης, είναι εντονότεροι από ότι σε εξωτερικούς χώρους και προκαλούν ιδιαίτερα ενοχλητική νευρική επιβάρυνση, με συνέπεια διάφορα παθολογικά συμπτώματα, όπως πονοκεφάλους, ζαλάδες, ναυτία, ταχυκαρδία, υπέρταση, προβλήματα ύπνου, δυσκολία πνευματικής συγκέντρωσης κ.α.π. Επίσης σημαντικό είναι, ότι οι υπόηχοι έχουν ένα κατά πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές από τον ακουστικό ήχο, κάτι που επιβάλλει, η απόσταση από την πηγή να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται για τον ακουστικό θόρυβο. Γερμανοί επιστήμονες θεωρούν ότι καλή βάση για θέσπιση ελάχιστων αποστάσεων θα μπορούσε να είναι ο τύπος: Υx10 (Y= ύψος της ανεμογεννήτριας σε μέτρα). Γενικά οι απόψεις των ειδικών επιστημόνων σχετικά με την επικινδυνότητα των ήχων χαμηλών συχνοτήτων είναι αντιφατικές και τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών εξηγούνται από τους ερευνητές ανάλογα με την ιδεολογική τους τοποθέτηση υπέρ ή κατά των ανεμογεννητριών. Ενώ δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη που να αθωώνει αυτό το φάσμα του ήχου, συμφωνούν σχεδόν όλοι, ότι η απόσταση μειώνει την ένταση του. Γερμανοί κατασκευαστές δηλώνουν χαρακτηριστικά, ότι μετά από μια απόσταση 700 μέτρων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από υπόηχους, αναγνωρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς, ότι όντως σε μία ακτίνα τουλάχιστον 700 μέτρων από την πηγή υπάρχουν προβλήματα…!

3. Στροβοσκοπικό φαινόμενο ( Σκίαση)

Ανάλογα με τη θέση του ήλιου στον ορίζοντα, πίσω από την ανεμογεννήτρια, και μέσω της περιστροφής των πτερυγίων, δημιουργείται μια εναλλασσόμενη περιοδική σκίαση, από την οποία θα μπορούσαν να πληγούν διάφορα κτήρια. Σ αυτή την περίπτωση προκύπτει μια συνεχής γρήγορη εναλλαγή μεταξύ φωτός και σκιάς, για παράδειγμα στον κήπο, ή από τα παράθυρα στον κατοικήσιμο χώρο. Είναι αυτονόητο, ότι μια τέτοια κυκλική εναλλαγή του φωτός δημιουργεί έναν επιπλέον σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Καλό θα ήταν τέτοιου είδους σκίαση να λείπει εντελώς από κατοικίες. Από προσωπικές αναφορές κατοίκων της Βόρειας Γερμανίας προκύπτει, ότι αυτό το φαινόμενο προκαλεί μεγάλη ενόχληση και κατά την οδήγηση και συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

4. Φωτορύπανση

Το σκοτάδι σημαίνει για τους ανθρώπους μία περίοδο αναζωογόνησης, ξεκούρασης και ύπνου. Παρενόχληση της νυχτερινής ησυχίας από συνεχές αναβόσβησμα των κόκκινων φώτων ασφαλείας των ανεμογεννητριών, που θυμίζουν φάρους και φώτα συναγερμών, συνεπάγεται μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση για την υγεία, η οποία επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τη συνεχή κατανάλωση υπνωτικών φαρμάκων, δεδομένου ότι αυτά τα εκτυφλωτικά φώτα δεν μπορούν ούτε να σβηστούν, ούτε να μειωθεί η λάμψη τους.

5. Ψυχική επιβάρυνση λόγω καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος

Παρά το ωραιοποιημένο όνομα «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» οι ανεμογεννήτριες δεν παύουν να είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες τοποθετούνται συνήθως στο λιγοστό εναπομείναντα φυσικό χώρο, όπου κινδυνεύει να εξαφανιστεί η βιοποικιλότητα. Πολλοί άνθρωποι είναι συναισθηματικά δεμένοι με το περιβάλλον και την απείραχτη φύση και αντιδρούν με οργή όταν βλέπουν ότι ελλοχεύει η καταστροφή. Η υγεία είναι μια κατάσταση ισοζυγίου ανάμεσα σε στρες και ανάπαυση. Επειδή η εργασία και η ζωή των σημερινών ανθρώπων γίνεται όλο και περισσότερο αγχωτική, είναι απαραίτητα αναγκαίο να υπάρχουν χώροι ανάπαυσης και αναζωογόνησης στο φυσικό περιβάλλον, όπου οι καταπονημένοι άνθρωποι των πόλεων μπορούν να αποτραβηχτούν τα Σαββατοκύριακα και στις διακοπές για ανάπαυση και αναζωογόνηση. Ένα αιολικό πάρκο δεν προσφέρεται για τέτοιες δραστηριότητες… Στην ψυχολογική επιβάρυνση δεν συντελεί μόνο η απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τα με αυξανόμενο ρυθμό εμφανιζόμενα αισθήματα έλλειψης εναλλακτικών λύσεων , ο περιορισμός της ελευθερίας για λήψη αποφάσεων και η απώλεια της δυνατότητας αυτοπροσδιορισμού. Με τη συνεχή και αναπόφευκτη παρουσία της γενεσιουργού αιτίας δυναμώνει η αίσθηση της αδυναμίας και της εξάρτησης από άλλους. Αυτό το διαρκές στρες οδηγεί σε σοβαρά ψυχοσωματικά φαινόμενα.

6. Το σύνδρομο NIMBY

Το γνωστό Σύνδρομο NIMBY πήρε το όνομά του στο τέλος της δεκαετίας του ’60 στην Αμερική (ακροστιχίδα της φράσης Not Ιn Μy Βack Υard, δηλαδή «όχι στην πίσω αυλή μου». Δηλαδή «μακριά από το σπίτι μου»). Τις εκδηλώσεις του συνδρόμου αυτού τις ζούμε καθημερινά στο στενότερο ή το ευρύτερο περιβάλλον μας. Συχνά λοιπόν ακούμε να λένε, ή λέμε (το επόμενο κείμενο, όπου υπάρχουν εισαγωγικά, έχει αντιγραφεί από δημοσίευση στο διαδίκτυο):
«Φυσικά και είμαστε υπέρ των κέντρων αποκατάστασης των πρώην τοξικομανών και ψυχικά ασθενών, αλλά όχι και το ίδρυμα μπροστά στα πόδια μας!»
«Ο κάδος απορριμμάτων μπροστά από το σπίτι του γείτονα θα ήταν πιο λειτουργικός απ’ ότι μπροστά από το δικό μας!»
«Δεν λέμε να μην μορφώνονται τα τσιγγανόπουλα, κάθε άλλο μάλιστα. Αλλά δεν υπήρχε άλλο σχολείο να τα πάνε, παρά στο σχολείο των παιδιών μου;»
«Χωρίς αμφιβολία, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας, του λατομείου, του εργοταξίου, του εργοστασίου, του βιολογικού καθαρισμού, ή λειτουργία χώρου ταφής και καύσης των σκουπιδιών… Έλεος, όμως! Μια ολόκληρη Ελλάδα (μια ολόκληρη Άνδρος), την περιοχή μας βρήκανε;»
«Κοντολογίς: Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά και το… βγάλσιμο του φιδιού από την τρύπα επαφίεται… στου μπουνταλά το χέρι. Ή, κατά άλλη εκδοχή: «“Παιδιά σηκωθείτε να βγείτε στους δρόμους”, γιατί εμείς απολαμβάνουμε τον ύπνο του …δικαίου, για να εκφράσουμε το σύνδρομο και παροιμιακά».
«Όπως αντιλαμβανόμαστε το σύνδρομο αφορά σε ανθρώπους που ξέρουν μόνο την …Πάρο και αγνοούν παντελώς την Αντίπαρο. Που αγνοούν την ευθύνη του «εγώ» ή του «εμείς» και ξέρουν μόνο την ευθύνη του «άλλου». Ανθρώπους με παρασιτική και αντιπαραγωγική νοοτροπία, που αποζητούν την αμοιβή χωρίς να αντιπροσφέρουν, που διεκδικούν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, αλλά απέχουν από το δύσκολο έργο της υλοποίησής τους, που κόπτονται για τα δικαιώματά τους, αλλά σφυρίζουν αδιάφορα όταν πρόκειται για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο γενικό καλό ή που θεωρούν «μαγκιά» τους να τα φορτώνουν στα «κορόιδα». Ανθρώπους που η αλαζονεία, η μικροψυχία, η μικρόνοια, τα μικροσυμφέροντα ή ο τοπικισμός τούς καθιστούν ευάλωτους στην παραπληροφόρηση, στο λαϊκισμό ή στο ρατσισμό και κάποτε τους παρασύρουν στη «δυναμική κινητοποίηση», με ή χωρίς… καραμπίνες.».
Το σύνδρομο αυτό υπάγεται στη Κοινωνική Παθολογία κι επειδή μπορεί να αναπτύξει εμμονές και αναγκαστικά συμπτώματα, άπτεται και της Ψυχοπαθολογίας και χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Άρα είναι επικίνδυνο για την υγεία!

Γενικό Συμπέρασμα

Από την ουδέτερη ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει, ότι οι μεγάλες ανεμογεννήτριες μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.
Η λειτουργία των ανεμογεννητριών στον τόπο της εγκατάστασής τους και σε αρκετά μεγάλη απόσταση από αυτές, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία των ανθρώπων και να μειώσει την ποιότητα ζωής.
Η Πολιτεία, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, έχει την υποχρέωση να θεσπίσει νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο, που να προβλέπει τόσο ειδικούς χώρους εγκατάστασης αιολικών πάρκων, όσο και ικανή απόσταση από κατοικίες και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
Νησιωτικές περιοχές και άλλοι φυσικοί χώροι ιδιαίτερου κάλλους, όπου κατά κανόνα συρρέουν άνθρωποι των πόλεων για αναψυχή, αναζήτησή ησυχίας, διακοπές και γενικά αναζωογόνηση σε φυσικό περιβάλλον, θα έπρεπε, κατά κανόνα, να εξαιρούνται από τη χωροθέτηση για αιολικά πάρκα.
Υ.Γ. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για τη βιβλιογραφία συγκεκριμένης αναφοράς, μπορεί να μου τη ζητήσει από το messenger, αναγράφοντας συγχρόνως και το e-mail του για να του την αποστείλω.

18 Σχόλια

 • Καλησπέρα
  θα ήθελα να θέσω 2 ερωτήματα
  τελικά ποια είναι η ασφαλής απόσταση τοποθέτησης του πάρκου ?
  ποιες είναι οι επιπτώσεις από την καύση πετρελαίου για τις ηλεκτρογεννήτριες στην ποιότητα της υγείας, υπάρχουν μελέτες ?
  Ευχαριστώ
  Α.Τ.

  • Στο πρώτο ερώτημα που βάζεις Τάκη μπορώ να σου πω, ότι κάθε κράτος ορίζει διαφορετικές αποστάσεις. Παγκοσμίως γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί επιστημονικά ποιά είναι η ιδανική απόστασαη. Στη Δανία έχει σταματήσει προσωρινά η εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών, μέχρι να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των ερευνών που είπα. Στις ΗΠΑ ισχύει απόσταση 3.000 μέτρων και στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει απόφαση του κοινοβουλίου γιά 3500 μέτρα. Στη Γερμανία ψάχνονται ακόμη και οι Γερμανοί επιστήμονες προτίνουν ένα τύπο Υ x 10, όπου Υ είναι το ύψος της ανεμογεννήτριας σε μέτρα. Δηλαδή εάν η ανεμογεννήτρια έχει ύψος 200 μέτρα, η απόσταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000 μέτρα. Από μιά εργασία του Ε. Μπινόπουλου φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει θεσμοθετήσει απόσταση μόνο 500 μέτρων.
   Όσο για τη δεύτερη ερώτησή σου, δεν διαθέτω συγκεκριμένα στοιχεία για πετρέλαιο και κάρβουνο. Σίγουρα όμως υπάρχουν εργασίες που μπορείς να βρεις κάνοντας αναζήτηση. Προσωπική μου γνώμη πάντως είναι ότι οι καύσεις οπωσδήποτε επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
   Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και σε χαιρετώ με την ελπίδα, ότι σου απάντησα σωστά
   Γ. Καλλιβρούσης

 • Μια διαφορετική πρσέγγιση στο σοβαρό θέμα της εγκατάστασης ανεμογενητριών και τις επιπτώσεις τους στην ΥΓΕΙΑ των ανθρώπων, μέσα από την πραγματοποιηθείσα από έναν Ιατρό έρευνα ! Ένα μεγάλο μπράβο στον κ. Καλλιβρούση, ο οποίος έβαλε ένα μεγάλο λιθαράκι σε ένα τόσο μεγάλο θέμα που ταλαιπωρεί όχι μόνο την Άνδρο και τις Κυκλάδες, αλλά και ολόκληρο τον Πλανήτη.

  • Ευχαριστώ κ. Μανούσο για τα καλά σας λόγια. Συμφωνώ μαζί σας, ότι το ενεργειακό, η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η κλιματική αλλαγή είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης!

 • Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν μετά από 20 ας πούμε χρόνια οι ανεμογεννήτριες χαλάσουν , υπάρχει η υποχρέωση από κάποιον να την απομακρύνει ;
  Ποιος θα αναλάβει το τεράστιο αυτό κόστος για να ξηλωθούν και να απομακρυνθούν χρηστά πια τσιμέντα και σίδερα. Μήπως θα έπρεπε αυτοί που τις φτιάχνουν και παίρνουν και επιδοτήσεις αν δεν κάνω λάθος, να αναλάβουν και αυτό το κόστος;
  Γιατί ίσως στις ανεπτυγμένες και πλούσιες χώρες να τις ξηλώνουν. Εδώ κάτι μου λέει ότι θα μείνουν να σκουριάζουν όπως είναι στα νησιά μας και στα βουνά μας για πάντα . Ευχαριστώ.

  • Εάν απευθείνεις σ εμένα την ερώτηση αγαπητέ Γιώργο, είμαι ο λάθος άνθρωπος για να δώσω υπεύθυνες απαντήσεις σε θέματα που δεν άπτονται της υγείας. Η κοινή λογική πάντως λέει, ότι αυτοί που εκμεταλλεύονται τις ανεμογεννήτριες, έχουν την υποχρέωση, με δικά τους έξοδαν να τις αποδομήσουν και να αποκαστήσουν το τοπίο! Υπάσχει όμως και η άλλη λογική. Η λογική του Ξενία της Πλακούρας, που το κήρυξαν “διατηρητέο ερείπιο” και κοσμεί τη περιοχή με την ασχήμια του και την επικινδυνότητά του (!)

 • Πολυ καλο το αρθρο και απολυτα τεκμηριωμενο απο τον κ.Καλλιβρουση.Αλλα οι αναφερομενες επιπτωσεισ στην υγεια που θα εχουμε σαν κατοικοι τησ Ανδρου ειναι μηδενικεσ εκει που θα προκειται να εγκατασταθουν. Υπαρχει και η λυση των υβριδικων θαλασσιων ανεμογεννητριων γνωστη παγκοσμιως απο το προγραμμα της ΕΕ INNWIND.EU που θα μπορουν οι αρμοδιοι να εξετασουν εαν διαθετουν τεχνογνωσια και οχι ακρατο λα’ι’κισμο.

  • Χαίρομαι που βρίσκεις καλά αυτά που γράφω. Σαφώς δεν έχω πάρει θέση ούτε υπέρ ούτε κατά των ανεμογεννητριών, Εάν οι ανεμογεννήτριες τοποθετηθουν σε ικανή απόσταση από ανθρώπους και ανθρωπογενείς δραστηριότητες, δν θα υπήρχαν ενστάσεις από πλευράς δημόσιας υγείας. Για τις υβριδικές θαλάσσιες ανεμογεννήτριες που λές δεν το έχω ψάξει, γνωρίζω όμως ότι οι υπόηχει μεταφέρονται με μεγάλη ένταση μέσω του νερού και θα μπορούσαν να αποπροσανατολήσουν και να βλαψουν διάφορους θαλάσσιους οργανισμούς. Όσο για τον άκρατο λαϊκισμό που γράφεις, δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, γιατί δεν ξέρω σε ποιούς αναφέρεσαι και τι εννοείς… Ίσως εάν δεν προτιμούσες την ανωνυμία να μπορούσαμε να το συζητήσουμε καλύτερα…!

 • Κύριε Καλλιβρούση
  Τα επιχειρήματά σας ιδιαίτερα στα σημεία 4,5,6 δεν είναι καθόλου πειστικά διότι διαπράττετε λογικά σφάλματα.
  Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο 4 μας λέτε ότι τα κόκκινα φωτάκια από τις Ανεμογεννήτριες δεν θα αφήνουν τους ανθρώπους να κοιμηθούν και θα τους ωθήσουν να παίρνουν υπνωτικά. Κατανοείται και ο ίδιος ότι αυτό το επιχείρημα είναι έωλο διότι κανείς δεν έχασε τον ύπνο του από τα κόκκινα φωτάκια των αεροπλάνων και των κεραιών τηλεφωνίας διότι η λάμψη τους είναι αμελητέα και δεν φαίνεται μέσα από τα σπίτια. Στο 5 σημείο παρουσιάζετε τις σκέψεις ανακατεμένες μπερδεύοντας ρητορικά σχήματα και άσχετα μεταξύ τους θέματα όπως η λήψη αποφάσεων. Τι συσχέτιση υπάρχει μεταξύ των ανεμογεννητριών και την απώλεια λήψης αποφάσεων, είναι πασιφανές ότι γράφεται μια έκθεση ιδεών χωρίς ειρμό και επιχειρήματα.Επιπλέον υπάρχουν άπειρες εικόνες στο διαδίκτυο με οικογένειες (ιδιαίτερα σε σκανδιναβικές χώρες) να κάνουν μέχρι και πικνίκ σε αιολικά πάρκα, φαίνεται δηλαδή ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε αισθητικό πρόβλημα. Αναφορικά με το 6 σημείο πάλι παρατηρώ ότι κάνετε λογικά άλματα συνδέοντας το φαινόμενο Not In My Backyard με ψυχασθένειες. Ισχυρίζεστε εν ολίγοις ότι αν κάποιος δεν θέλει ένα σχολείο με Ρομά κοντά στο σπίτι του θα αναπτύξει εμμονές και θα χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης!!!!!!!! Αν είναι δυνατόν!. Για τα στοιχεία στα σημεία 1 και 2 κρατώ επιφυλάξεις διότι δεν γνωρίζω τις πηγές σας ωστόσο μια επίσκεψη στο site http://www.innwind.eu θα σας λύσει πολλές απορίες για την αιολική ενέργεια και θα σας εφοδιάσει με επιστημονικά τεκμηριωμένη αρθογραφία. Τέλος, η αιολική ενέργεια θα μειώσει το κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ στην κατηγορία διασυνδέσεις διότι πλέον η ΔΕΗ δεν θα δαπανά υπέρογκα ποσά για συντήρηση των υποθαλάσσιων καλωδίων για μεταφορά ρεύματος από την ενδοχώρα στα νησιά. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο κόστος των διασυνδέσεων το επομίζονται στο λογαριασμό τους οι κάτοικοι της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

  • Αγαπητέ Ηλία ή αγαπητή Ελιά (Η ανωνυμία σου δεν μου επιτρ[επει να καταλάβω ποιό είναι το σωστό φύλο και όνομα)!
   Δεν με εκπλήσσει, ότι τα συμπεράσματά μου δεν σου αρέσουν και προσπαθείς με κάθε, ακόμη και αδοκιμο, τρόπο να τα αντοκρούσεις…
   Καταλαβαίνω την αγωνία κάθε δογματικού θιασώτη της αιολικής ενέργειας, όπως καταλαβαίνω και το δικαίωμά σου να εκφράσεις τη γνώμη σου, αλλά όχι πίσω από την ασφάλεια της μάσκας της ανωνυμίας.
   Θέλω να σου υπενθυμίσω, ότι από την αρχή της δημοσίευσής μου ξεκαθάρισα, ότι δεν τοποθετούμε υπέρ ή κατά των ανεμογεννητριών, αλλά προσπαθώ, στα πλαίσια μιας επιδημιολογικής προσέγγισης, να καταλήξω σε συμπεράσματα εάν από τη λειτουργεία των αιολικών πάρκων μπορούν, δυνητικά, να προκύψουν επιπτώσεις γιά τη δημόσια υγεία. Μελέτησα περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες, οι οποίες με οδήγησαν στα συμπεράσματα που διάβασες και δεν σου άρεσαν. Αποκαλείς τα γραφόμενά μου έκθεση ιδεών και αντιφατικά επειδή δεν λένε αυτό που εσύ θα ήθελες. Ξεχνάς όμως, ότι εσείς που ενδεχομένως προέρχεστε από κάποιο τεχνικό, βιομηχανικό ή οικονομικό τομέα ή είσαστε εμτελώς άσχετοι παπαγάλοι, έχετε άλλα κριτήρια για να αξιολογείσετε θέματα που άπτονται της υγείας απ ότι οι ιατροί και τανάπαλιν; Εάν δεν είχες επιλέξει τη δυλία της ανωνυμίας, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε καλύτερα ενώπιος ενωπίω!
   Προσπαθείς να γελοιποποιήσεις τα γραφόμενά μου, αποκαλώντας τα φώτα ασφαλεις ανεμογεννητριών ύψους 200 μέτρων “κόκκινα φωτάκια”. Οι πληροφορίες μου λένε, ότι πρόκειται για προβολείς φάρων που είτε περιστρέφονται, είτε αναβοσβήνου για να προστατέψουν αεροπλάνα και ελικόπτερα από ατυχήματα, προειδοποιώντας τα από μεγάλη απόσταση. Πριν από λίγες ημέρες ακόμη, γνωστός μου Γερμανός καθηγητής πανεπιστημίου από το Αμβούργο, που παραθέριζε στην Άνδρο, με διαβεβαίωνε πόσο ενοχλητικά και εκτυφλωτικά είναι αυτά τα… “κόκκινα φωτάκια” γιά τους οδηγούς των δρόμων ταχείας κυκλοφορίας της περιοχής.
   Τον περασμένο Ιούνιο ήμουν στη Δανία και σε άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και δεν συνάντησα πουθενά χαρούμενες οικογένειες να κάνουν πικνίκ μέσα σε αιολικά πάρκα. Πως θα μπορούσαν άλλωστε να επιζήσουν σε θορύβους που με βάση το κατασκευαστή ξεπερνούν τα 101 dB(A)q; όσο για το σύνδρομο NIMBY και τους άλλους ψυχοφθόρους παράγοντες, μη το σαχλαμαρίζεις, γιατί δεν έχεις ιδέα πόσο επιβαρυντικοί και κατστροφικοί μπορεί να είναι ψυχολογικοί και ιδιαίτερα ψυχαναγκαστικοί πάράγοντες για την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής. Καλύτερα να εύχεσαι να μη σου τύχει(!)
   Γενικά κάνεις το λάθος να προσπαθείς να αντικρούσεις ότι δεν σου ταιριάζει με γελοιοποίηση και ειρωνία. Αυτό δείχνει, ότι σου λείπουν τα επιχειρήματα και η τεκμηρίωση. Κρίμα γιατί δεν άξιζε στην αιολική ενέργεια και γενικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να πέσουν τόσο χαμηλά, όσο οι φανατισμένοι οπαδοί τους…
   Και κάτι τελευταίο για να το βάλεις κάτω από το… μαξιλάρι σου: Εάν διάβαζες προσεκτικά και όχι σκωπτικά τα συμπεράσματά μου, θα είχες καταλάβει, ότι δεν περιέχουν ούτε ίχνος συμβουλής για αποφυγή της αιολικής ενέργειας. Το μόνο που λένε και αυτό διαφαίνεται από όλες ανεξξαιρέτως τις αξιολογημένες επιστημονικές εργασίες είνα, ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τοποθέτηση των ανεμογεννητριών μακριά από κατοικίες και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες…!
   Εάν εγκαταλείψεις την ανωνυμία, ευχαρίστως να σου παράθέσω όσα στοιχεία θέλεις, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ…!!!
   Γιώργος Δ. Καλλιβρούσης

 • Με εξαίρεση το θέμα των υποήχων, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τα άλλα είναι υποκειμενικά, ή απλά ενόχληση. Οι υπόηχοι είναι εξαιρετικά ύποπτοι και όχι για ενόχληση. Προκαλούν αλλιοώσεις στον εγκέφαλο, δεν υπάρχει τρόπος να τους αποφύγεις με συμβατική ηχομόνοωση και ταξειιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις (κάτι που θα ξέρει όποιος είναι σε ακτίνα 2-3 χλμ από νυχτερινό κέντρο και ακούει τα μπάσα. Οι φιλοαιολικοί θα σπεύσουν να συγκρίνουν όλα αυτά με τις ζημιές από συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, από κάρβουνο, αέριο, ή πυρηνικά. Οι φιλοαιολικοί ξεχνάνε να πούνε ότι η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή ηλεκτροδοτεί, ενώ τα αιολικά είναι από διακοσμητικά έως βλαπτικά στην ηλεκτροδότηση. Δεν υποκαθιστούν συμβατικές μονάδες, δεν εξοικονομούν μετρήσιμα καύσιμα και, όπου μετρήθηκαν, δεν μείωσαν εκπομπές CO2. Και απαιτούν πολλά λεφτά για να ενσωματωθούν, πέρα από τα 90 ευρώ που επιδοτούνται για κάθε κουτουρού μεγαβα΄τώρα. Άρα η όποια ενόχληση ή βλάβη στην υγεία, πρέπει να συγκριθεί με το τι ΔΕΝ προσφέρουν τα αιολικά. Το κάρβουνο και ο λιγνίτης ηλεκτροδοτούν. Το πετρέλαιο ηλεκτροδοτεί (αν και η χρήση του είναι κυρίως σε μεταφορές). Τα αιολικά απλά ροκανίζουν επιδοτήσεις

  • Αρπάξατε την ευκαιρία κ. Παυλάκη να βγάλετε όλη τη χολή κατά των αιολικών! Δικαίωμά σας να πιστεύετε και να υποστηρίζετε ότι θέλετε, για τα οποία, εφόσον είναι άσχετα με τη δημόσια υγεία δεν πρόκειται να τοποθετηθώ. Για την “ακουστική επίθεση που εξαπολύουν οι ανεμογεννήτριες, δεν είναι μόνο οι υπόηχοι υπεύθυνοι, αλλά και οι χαμηλών συχνοτήτων θόρυβοι και το φάσμα του ήχου που γίνεται αντιληπτό από την ανθρώπινη ακοή και οι βλάβες δεν είναι απλά υποκειμενικές. Υπάρχουν εργασίες επιδημιολογικές και μελέτες πειραματικές με εργαστηριακά ευρήματα σημαντικά. Και γενικά στο θέμα υποκειμενικότητα: Εάν από τους 100 μόνο οι 30 ενοχλούνται κι από αυτούς μόνο ένας παραπονιέται για ηχορύπανση ή άλλη όχληση, πάει να πει ότι δεν υπάρχει θέμα επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας; Όλοι έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για καλή ποιότητα ζωής!

 • Είναι τουλάχιστον αστεία αυτά που γράφετε κύριε. Αφήστε τον κόσμο να πεθαίνει απο αιωρούμενα σωματίδια διπλα στα ΑΗΣ που δουλεύουν με λιγνίτη για να έχετε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τα “φωτάκια” να σας ενοχλούν. Πρέπει να βρούμε λύσεις χρησιμοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας με το μικρότερο κατά το δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κόστος και την μεγαλύτερη απόδοση ναι και πολύ σωστά, αλλα το να διαβάζεις τέτοιες αστείες δικαιολογίες έχοντας ανθρώπους διπλα σου που πεθαίνουν είναι τουλάχιστον προσβολή. Διαβάστε και ένα σχετικό άρθρο http://www.lifo.gr/articles/greece_articles/161481 και μπορούμε να συνεχίσουμε την συζήτηση.

  • Άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν από πολλούς λόγους και από τα αιωρούμενα σωματίδια που εσείς περιγράφετε και δεν βρίσκονται μόνο κοντά σε λιγνιτικές εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος, αλλά και στην ατμόσφαιρα μεγαλουπόλεων , όπως η Αθήνα! Δεν καταλαβαίνω τι βρίσκετε αστείο. Εάν θάλετε συζήτηση, καλά θα κάνετε να γίνετε πιό συγκεκριμένος και να μη γίνεστε δογματικός. Δεν έχω αναφέρει πουθενά θετικά σχόλια για λιγνίτη ή γεννήτριες εσωτερικών καύσεων. Εάν έχετε κάτι να αντικρούσετε σ αυτά που γράφω και όχι σε αυτά που δεν γράφω, αλλά εσείς φαντάζεστε και εφόσον έχετε επιχειρήματα συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Διαφορετικά φυλάξτε τις απόψεις σας για τον εαυτό σας!

 • Στον πιο κάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες για το: Seminar on Wind Turbine Noise (Glasgow 22 sept 2017)
  http://www.epaw.org/echoes.php?lang=el&article=n627

  Είναι προφανές ότι το θέμα είναι σοβαρό, η προσέγγισή σας επίσης σοβαρή και η σοβαρότητα αυτών που σας αντικρούουν μηδενίζεται πίσω από την ανωνυμία τους και τις δήθεν προοδευτικές και υπέρ τις εγκατάστασης των α/π απόψεις, χωρίς να μπαίνουν στον κόπο της έρευνας και αναζήτησης.

  Επίσης από μελέτη του ΚΑΠΕ προέκυπτε: Θόρυβος 50db στα 100μ από 1 α/γ (βλ. ΚΑΠΕ, Μελέτη για την Εύβοια, Αυγ. 2000). Νομίζω ότι η μελέτη είχε παραγγελθεί από την τότε Ν.Α. Ευβοίας. Αυτή την στιγμή δεν βρίσκεται στην διάθεσή μου. Όμως ευχαρίστως να σας την προωθήσω μόλις την έχω στα χέρια μου.

  Με εκτίμηση,
  ΔΔΣ

 • Για τα τεχνικά θέματα κάποιος πρέπει να έχει HANDS ON EXPERIENCE επάνω στο θέμα για να εκφράσει γνώμη !! Όσο για το κάρβουνο και το κάρβουνο υπάρχει και το φυσικό αέριο και τα κατάλληλα φίλτρα κλπ. Αλλά όλα αυτά δεν πιάνουν μπάζα μπρος στις “κονόμες”

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio