Νέα

Οριοθέτηση χώρου λουομένων εντός όρμου Μπατσίου

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 06/2019
ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση χώρου λουομένων εντός όρμου Μπατσίου».
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261/03-10-1973).
β) Τα άρθρα 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Άνδρου (Β΄ 487/1978).
γ) Το εδάφιο (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ.
20, όπως ισχύουν (Β΄ 1929/30-05-2018).
δ) Το υπ’ Αριθ.Πρωτ.: 2131.16/241/19/26-03-2019 πρακτικό συνεδριάσεως της επιτροπής του άρθρου 11
του π.δ. 31/2018 (Α’ 61) (ΑΔΑ: Ω5ΨΩ4653ΠΩ-Ξ0Γ).
ε) Την ανάγκη για ασφάλεια και προστασία των λουομένων στην παράκτια περιοχή εντός όρμου
Μπατσίου Άνδρου, που παρουσιάζει μεγάλη προσέλευση λουομένων κατά τους θερινούς μήνες.
στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ
1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας κάθε είδους σκάφους για το χρονικό διάστημα από
01 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, στη θαλάσσια περιοχή εντός όρμου Μπατσίου νήσου
Άνδρου, και συγκεκριμένα, στο θαλάσσιο χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού και
περικλείεται, όπως αυτός οριοθετείται από την παράκτια ζώνη και τις νοητές ευθείες που ορίζουν τα
κάτωθι σημεία και αποτυπώνονται στο παρακάτω απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης:
(Α) φ: 37.857325°Β, λ: 24.784924°Α, (Β) φ: 37.857787°Β, λ: 24.781271°Α και
(Γ) φ: 37.856652°Β, λ: 24.780761°Α, (Δ) φ: 37.854983°Β, λ: 24.780075°Α.

 

2. Η οριοθέτηση του θαλασσίου χώρου θα γίνεται με πλωτούς σημαντήρες, απόστασης δέκα (10)
μέτρων ο ένας από τον άλλον. Οι πλωτοί σημαντήρες θα είναι χρώματος κίτρινου και η τοποθέτηση τους
θα γίνει με μέριμνα του Δήμου Άνδρου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατόπιν
αιτήσεώς του. Οι πλωτοί σημαντήρες δεν θα συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο και θα
αγκιστρώνονται ή θα προσδένονται στο βυθό.
3. Με μέριμνά του Δήμου Άνδρου να τοποθετηθούν πινακίδες ανά τακτά διαστήματα της ακτογραμμής
σε εμφανές σημείο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα οι οποίες θα αναγράφουν το ακόλουθο κείμενο:
”ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ”.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άνδρος, 12-06-2019
Αριθ.Πρωτ.: 2131.1/518/19
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Fax
Email
: Χώρα Άνδρου
: 84 500
: 2282022250
: 2282071213
: [email protected]

4. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Να καταχωρηθεί στο Βιβλίο Αποφάσεων Λιμενάρχη, να αναρτηθεί για δημοσίευση στο διαδικτυακό
Πρόγραμμα «Διαύγεια» και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΚΡΑΨΙΤΗΣ Θεόδωρος

1 Comment

  • Ρε παιδιά κάποιος να τους σταματήσει! Επάνω που αρχισε το νησΐ να ανεβαΐνει από άποψη τουρισμού, ξαφνικά τους έπιασε η μανΐα οριοθέτησης και η απαγόρευση αγκυροβολίου κάθε σκάφους! Πως θα έρθουν ξένοι ή ακόμη και Ελληνες με τα σκάφη τους, από τη στιγμή που απαγορεύεται το αγκυροβόλιο στους όρμους του νησιού? Πρωτά τα Αχλα, τώρα το Μπατσί και μετά κάποιος άλλος όρμος ή παραλΐα. Αυτοΐ παίρνουν το μισθό τους βρέξει χιονίσει που λέει κι η γνωστή φράση, χωρις να ρωτούν τους επαγγελματίες πως τα βγάζουν πέρα, έχοντας ή οχι πελάτες τουρίστες.. Δεν πάμε καλά!

Αφήστε ένα σχόλιο