Νέα

Καΐρειος Βιβλιοθήκη: Σαν σήμερα… 10 Μαΐου 1821, ο Θεόφιλος Καΐρης …

Ο Θεόφιλος Καΐρης ύψωσε την επαναστατική σημαία σε πανηγυρική δοξολογία στο ναό του Αγίου Γεωργίου.
✒️ Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη, εκδιδομένη υπό Δ. Ι. Πολέμη, Μέρος έκτον: Προσωπογραφικά, Άνδρος: Καΐρειος Βιβλιοθήκη 2003, 138-148.
«Ἡ συμβολή τοῦ Καΐρη εἰς τά τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τήν πατρίδα του ὑπῆρξεν ἀποφασιστικῆς σημασίας καί οὐδείς ἄλλος ἐκ τῶν σημαινόντων Ἀνδρίων εἰργάσθη, καί ὑπέφερεν, ὡς ἐκεῖνος.
Κατά γενομένην δοξολογίαν εἰς τόν μητροπολιτικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τήν 10 Μαΐου ὁ Θεόφιλος ἐκήρυξεν ἐπισήμως τήν Ἐπανάστασιν ἐν Ἄνδρῳ, προτρέψας τούς κατοίκους να ὑψώσουν τήν ἐπαναστατικήν σημαίαν, να συγκεντρώσουν χρήματα καί να ἀποστείλουν πλοῖα πρός φύλαξιν τοῦ Καφηρέως ἐκ τῶν Τούρκων τῆς Καρύστου»

Αφήστε ένα σχόλιο