Νέα

Αποφασίστηκε η διακοπή εργασιών, σφράγιση του εργοταξίου στο Φραγκάκι και κλήση της εταιρείας για αποκατάσταση των σοβαρών παραβάσεων

Την διακοπή εργασιών εγκατάστασης και σφράγιση του εργοταξίου του υπό κατασκευή ΑΣΠΗΕ στο Φραγκάκι και κλήση της εταιρείας για αποκατάσταση των παραβάσεων αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΓΚΑΚΙ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:Επτανήσου 35, Ταχ. Κώδ.:841 00 – Σύρος

Πληροφορίες : Χ. Ζεπάτος e-mai : [email protected]

\\10.160.92.254\naturalres$\4_ΕΝΕΡΓΕΙΑ\ΝΕΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ\ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΟΙΝΕΣ\GREEK WINDPOWER ΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΙ\Α. Πρ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ GREEK WINDPOWER MAE 2022.doc

Πειραιάς, 24 – 03 – 2022 Αρ. Πρωτ.: 12856

Προς :       GREEK WINDPOWER Μ.A.E.

19ο χλμ. Παιανίας -Μαρκοπούλου

19002   . Παιανίας

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

( με απόδειξη παραλαβής)

Κοινοπ.:           Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επιβολή κυρώσεων σε βάρος της εταιρείας «GREEK WINDPOWER M.A.E» Θέμα : ( αρ. ΓΕΜΗ: 123282001000 ) για την μη τήρηση των όρων και περιορισμών της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020, ισχύος 15 ΜW άδειας εγκατάστασης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 44216/05.10.2020 Απόφαση Συντονιστή Α. . Αιγαίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

Α. Τις διατάξεις των:

 1. Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως το άρθρο 48 αυτού.
 1. Ν. 2244/1994 “Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 168).
 • Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 Α/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 1. Ν. 2773/1999 “Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 286), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α’ 207) και το Ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309).
 1. Ν. 2941/2001 “Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α. Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’201),
 2. Ν. 3468/2006 “Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 129) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 8 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 3734/2009 “Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 8).
 • Ν. 3851/2010 “Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής” (ΦΕΚ Α’ 85).
 • Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α’ 87),όπως ισχύει.
 1. Π. . 143/23-12-2010 ( ΦΕΚ Α΄ 236) « Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» και ιδιαίτερα των άρθρων9 , παρ. Ε2β και 23 παρ. 1.
 1. Π. . 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικό Όργανα” (ΦΕΚ Α’ 98),
 1. Π. . 19.10.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 291/04.11.2011) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχoυ (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτoυ ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Άνδρου της Νήσου Άνδρου και στις νησίδες Γαυριονήσια (Ν. Κυκλάδων).»
 • Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.   13129/2.8.1996  “Προσδιορισμός  παραβάσεων  και  καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής” (ΦΕΚ Β’ 766). xiii. Υ.Α αρ. 25290 ( ΦΕΚ Β τ.1487/14.10.2003 «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,
 • Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/Φ1/οικ.13310/10.7.2007 “Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας” (ΦΕΚ Β’ 1153), όπως ισχύει,
 1. Κ.Υ.Α. 49828 (ΦΕΚ Β’ 2464/03.12.2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού …. επιπτώσεων αυτού»,
 • Τα σχετικά :
 1. Η με αρ. πρωτ. 51451/4118/21.12.2012 ( ΑΔΑ: ΒΕΦΙΟΡ1Ι-ΙΙΙ) Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 389.739,28 τ.μ. στην θέση «Φραγκάκι» Κορθίου . Άνδρου.
 2. Η Άδεια Εγκατάστασης αιολικού σταθμού της εταιρείας “GREEN WIND POWER A.E.”, με αρ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020, ισχύος 15 ΜW, στην θέση «Φραγκάκι» της .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου της Π. Ε. Άνδρου , της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 44216/05.10.2020 Απόφαση Συντονιστή Α. . Αιγαίου.
 • Η Απόφαση   Έγκρισης  Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων (  αρ.  πρωτ.  οικ.  7613/05.04.2018 (ορθή επανάληψη 02.10.2018 – ΑΔΑ: 7ZT84653Π8-40Σ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως επικαιροποιήθηκε με την υποβολή του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 16506/29.04.2020).
 1. Η με αρ. πρωτ. 31584/24.07.2020 ( ΑΔΑ: 6ΚΠ7ΟΡ1Ι-ΜΤΜ) Α. . Αιγαίου « Έγκριση Μελέτης χάραξης οδοποιίας εργοταξιακής οδού για την πρόσβαση στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW, στη θέση «Φραγκάκι» της .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου της Π.Ε. Κυκλάδων».
 1. Το με αριθ. πρωτ. 23328/12-06-2020 (ορθή επανάληψη 13-07-2020) έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων με το οποίο υπέβαλε για έγκριση Μελέτη χάραξης οδοποιίας εργοταξιακής οδού για την πρόσβαση στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW, στη θέση «Φραγκάκι» της    .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου της Π.Ε. Κυκλάδων.
 1. Η με αρ. πρωτ. 58625/18.12.2020/ ( ΑΔΑ: ΩΖΞΙΟΡ1Ι-Ι7Υ ) «Έγκριση Μελέτης οδοποιίας οδού πρόσβασης στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Φραγκάκι» της                .Ε.Κορθίου, του Δήμου Άνδρου της Π.Ε. Κυκλάδων».
 • Το με αριθ. πρωτ. 56235/4-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων για την έγκριση μελέτης οδοποιίας οδού πρόσβασης στον αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Φραγκάκι» της    .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου της Π.Ε. Κυκλάδων.
 • Η με αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 11346/11.03.20 ( ΑΔΑ:ΨΩΒΖΟΡ1-ΣΓΩ) Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα «Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημόσιας χορτολιβαδικού χαρακτήρα έκτασης της παρ. 5α του αρθ.3 Ν.998/79, συνολικού εμβαδού 13.742,2τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο από Φεβρ.2020 τοπ. διάγραμμα του Καραπιδάκη Ελευθερίου, κλίμ.1:1000, και τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την 57507/14.12.2020 (Ω2Ν3ΟΡ1Ι-ΙΑΦ) Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα σε πρόσθετη δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα εμβαδού 13.935,05 τ.μ. και χορτολιβαδικού χαρακτήρα, εμβαδού 7.680,29 τ.μ. ( συνολικά 21.615,34τ.μ. )ώστε το τελικό εμβαδόν επέμβασης διαμορφώνεται σε 35.357,54 τ.μ. ( για την υλοποίηση και εγκατάσταση αιολικού σταθμού της εταιρείας «GREEK WIND POWER A.E.» συνολικής ισχύος 15 ΜW στη θέση «ΦΡΑΓΚΑΚΙ» της .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου της Π.Ε. Κυκλάδων, περιοχής αρμοδιότητος Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.»
 1. Το από 11.11.20 ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 55058/27.11.2020) ενημερωτικό έγγραφο της εταιρείας «GREEN WIND POWER A.E.» για την μεταβολή μετοχικής σύνθεσης, επωνυμίας , έδρας & εκπροσώπησης της εταιρείας.
 1. Η με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 142306ΕΞ2020/14.12.2020( ΑΔΑ: Ψ4Δ8Η-ΘΤΚ) Απόφαση με θέμα: «Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και συνεχόμενου θαλασσίου χώρου, στην εταιρεία GREEK WIND POWER Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου ‘’Κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW, στη θέση Φραγκάκι, της .Ε. Κορθίου, Δήμου Άνδρου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 2. Η από 25.08.2021 επείγουσα αίτηση ανάκλησης άδειας εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην θέση «Φραγκάκι» Άνδρου, που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου, 40599/27.08.2021).
 • Το από 01.10.2021 Υπόμνημα για την ανάκληση άδειας εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην θέση «Φραγκάκι» Άνδρου, που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου, 48808/11.10.2021).
 • Το από 30.10.2021 Υπόμνημα ( συμπληρωματικό) για την ανάκληση άδειας εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ στην θέση «Φραγκάκι» Άνδρου, που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου, 54104/09.11.2021).
 • Η με αρ. 031930/11-21 Σημαντική Αναφορά του Λιμεναρχείου Άνδρου με θέμα : «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΑΙΓΙΑΛΩΣΗΣ Ο/Γ ΠΛΟΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ» προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία με το αρ. πρωτ. 9/1097/21/29.11.2021, ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 57992/30.11.2021) διαβιβαστικό έγγραφο.
 • Το με αρ. πρωτ. 60750/15.12.2021 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 60531/14.12.2021 Έκθεση Αυτοψίας και ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E»
 • Το από 21.12.2021 έγγραφο απόψεων επί της αρ. πρωτ. 60531/14.12.2021 Έκθεσης Αυτοψίας που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου, 62227/21.12.2021).
 • Η από 08.09.2021 Έκθεση Αυτοψίας του Τμ. Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου, στην περιοχή «Φραγκάκι» στον χώρο εγκατάστασης του αιολικού σταθμού του θέματος, που κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία με το 151459/2153/09.12.2021( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 63181/29.12.2021) διαβιβαστικό έγγραφο.
 • Το με αρ. πρωτ. 61411/20.12.2021 ( ορθή επανάληψη 22.12.2022) έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E»για παραβάσεις των όρων και περιορισμών της Άδειας Εγκατάστασης στον υπό κατασκευή αιολικού σταθμό ισχύος 15 ΜW και των συνοδών έργων αυτού, στην θέση «Φραγκάκι» της    Π .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου.
 1. Οι απόψεις της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» επί του με αρ. πρωτ. 60750/15.12.2021 εγγράφου της υπηρεσίας όπως κατατέθηκαν με το από 21.12.2021 ( αρ. πρωτ.Α. . Αιγαίου 62756/27.12.2021)έγγραφο .
 • Οι απόψεις της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» επί του με αρ. πρωτ. 61411/20.12.2021 εγγράφου της υπηρεσίας όπως κατατέθηκαν με το από 11.01.2022 ( αρ. πρωτ.Α. . Αιγαίου 1170/12.01.2022) έγγραφο.
 • Η από 02.12.2021 Έκθεση Αυτοψίας του Τμ. Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρ. Σχεδιασμού Κυκλάδων της Π.Ν. Αιγαίου, στην περιοχή Όρμος
 • Το από 10.01.2022 ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 1525/13.01.22) έγγραφο της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» προς το Λιμεναρχείο Άνδρου, με το οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία το με αρ. πρωτ. 2221.9/1056/21//04.11.2021 έγγραφο του Λιμεναρχείου Άνδρου προς την εταιρεία «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» με το οποίο καλείται η εταιρεία σταματήσει την χρήση του παράνομου έργου προσαιγιάλωσης στην παραλία «Στενό» Άνδρο, καθώς διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
 • Το με  αρ.  πρωτ.  2754/20.01.2022έγγραφο  της  υπηρεσίας  με  το  ζητήθηκαν

συμπληρωματικές απόψεις της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» για παραβάσεις των όρων και περιορισμών της Άδειας Εγκατάστασης στον υπό κατασκευή αιολικού σταθμό ισχύος 15 ΜW και των συνοδών έργων αυτού, στην θέση «Φραγκάκι» της .Ε. Κορθίου, του Δήμου Άνδρου.

xxv. Το από 02.02.2022 ( αρ. πρωτ. 4924/04.02.2022) έγγραφο ( Πρόσθετοι Λόγοι) προς το Σ.τ.Ε. που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί.

 • Η με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ1394 ΕΞ2022/05.02.22 ( ΑΔΑ: Ψ9ΣΦΗ-Χ70) Απόφαση της Γεν. Δ/νσης Δημ. Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ.ΟΙΚ. «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 142306 ΕΞ 2020/14.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Δ8Η-ΘΤΚ) απόφασης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών περί παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και συνεχόμενου θαλασσίου χώρου στην εταιρεία GREEK WIND POWER A.E., για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW, στη θέση Φραγκάκι, της .Ε. Κορθίου, Δήμου Άνδρου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
 • Οι συμπληρωματικές απόψεις της εταιρείας «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» επί του με αρ. πρωτ. 2754/20.01.2022 εγγράφου της υπηρεσίας όπως κατατέθηκαν με το από 07.02.2022 ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 5194/08.02.2022) έγγραφο.
 • Το από 23.02.2022 ( αρ.πρωτ. Α. . Αιγαίου 8504/25.02.2022) Συμπληρωματικό Υπόμνημα που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί.
 • Το από 14.03.2022 ( αρ.πρωτ. Α. . Αιγαίου 8504/14.03.2022) Συμπληρωματικό Υπόμνημα που υπέβαλλαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Μ.Κ. Κυριαζή το «Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου» και λοιποί.
 • Το από 16 .03.2022 ( αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 11488/16.03.22) εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Φυσικών Πόρων Νοτίου Αιγαίου

 

 • Απ ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 1. Την προσωρινή διακοπή των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού, μέχρι την αποκατάσταση

των διαπιστωμένων  παραβάσεων  των  όρων και περιορισμών της με  αρ.  πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020, ισχύος  15 ΜW

άδειας εγκατάστασης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 44216/05.10.2020 Απόφαση Συντονιστή Α. . Αιγαίου( σχετ. Β ii) όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. Α. . Αιγαίου 11488/16.03.22 ( σχετ. Β xxx), εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Φυσικών Πόρων Νοτίου Αιγαίου σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 13129/1996 ( σχετ. Α xii).

 1. Συγκεκριμένα οι παραβάσεις που οφείλει να αποκαταστήσει η εταιρεία «GREEK WINDPOWER Μ.A.E» αφορούν σε :
 • Την μη νόμιμη κατάληψη τμημάτων (σε τουλάχιστο τέσσερα ( 4) σημεία) δικτύου παραδοσιακών προϋπαρχουσών μη αμαξιτών οδών προκειμένου να κατασκευαστεί η οδοποιία πρόσβασης στον υπό κατασκευή αιολικό σταθμό ( σχετ. Βxxx).

 β. Μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των ανεμογεννητριών ( Α/Γ) αρ. 1,2,και 3 από κοινόχρηστο χώρο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 4,της Υ.Α. 13310/07 ( σχετ. Βxxx).

 γ. Κατασκευή έργου προσαιγιάλωσης αλλά και νέου τμήματος οδού πρόσβασης, καθ’ υπέρβαση των έργων που περιγράφονται στο § 4.2 της θεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που συνοδεύει την υπ΄αριθμ. πρ. οικ.7613/ 05.04.2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων( σχετ. B iii), αλλά και παρά την σχετική αυστηρή απαγορευτική πρόνοια του Π. . 19.10.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 291/04.11.2011 – σχετ. A xi), για το οποίο διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος από το Λιμεναρχείο Άνδρου

 1. Η εταιρεία «GREEK WINDPOWER Μ.A.E», οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην αποκατάσταση των συγκεκριμένων παραβάσεων με προτεραιότητα αυτών που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής βλάβης επί ποινή πρόσθετων κυρώσεων , σύμφωνα με την παρ. 2 της παραπάνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης ( σχετ. Α xii).
 1. Πριν από  κάθε  εργασία  αποκατάστασης  των  προαναφερόμενων  παραβάσεων,  η

εταιρεία«GREEK WINDPOWER  Μ.A.E» υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση στην υπηρεσία,  τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή των ενεργειών και των εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Η έγκριση της υπηρεσίας δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση να μεριμνά για την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου.

 1. Μέχρι την διαπίστωση από την υπηρεσία της θεραπείας των προαναφερόμενων παραβάσεων, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο του υπό κατασκευή αιολικού σταθμού του θέματος, εκτός των εγκεκριμένων εργασιών αποκατάστασης.
 1. Η Απόφασή μας εκτελείται άμεσα, με την σφράγιση του εργοταξίου του σταθμού και την σύνταξη πρωτοκόλλου σφράγισης, καθώς η συνέχιση των εργασιών, εγείρει ζητήματα ασφάλειας κατά την έννοια των άρθρων 1παρ. β και 5 παρ. α της Υ. Α. Αριθ. Δ6/Φ1/ΟΙΚ. 13129/1996 (σχετ. Α xii).
 1. Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. (Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων ) και στην Ρ.Α.Ε. προκειμένου να εξεταστεί η επιβολή επιπρόσθετων κυρώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3468/06
 2. Το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου καθώς και το Λιμεναρχείο Άνδρου, όπου επίσης κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση, παρακαλούνται για την συνδρομή τους, όσο αφορά στην τήρηση των προβλεπομένων.
 3. Κατά της Αποφάσεως αυτής, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της παρούσας.
Εσωτερική Διανομή Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
· Γρ. Συντονιστή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
 • Γεν. Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
 • Γεν. Δ/ντρια Δασών& Αγρ. Υποθέσεων
 • Δ/νση Δασών Κυκλάδων
· Φ.Ε. – X.A. Πολύκαρπος Πολυχρονάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ :

 1. 1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,

Email: [email protected]

Πειραιώς 132, 118 54 ΑΘΗΝΑ

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας. – Γενική Δ/νση Ενέργειας Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων

Email: [email protected] Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

 • Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Email: [email protected]

Πατησίων 147 , 112 51 Αθήνα

 1. 3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Κυκλάδων

Email: [email protected]

Σ. Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη

 1. Υπουργείο Οικονομικών Γεν. Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα : Β΄

 Email: [email protected] Κολωνού 2, 104 37 Αθήνα

 5. Δήμος Άνδρου

Εmail: [email protected]

84500, Χώρα Άνδρου

 1. Λιμεναρχείο Άνδρου

Email: [email protected]

84500, Χώρα Άνδρος

 1. T. Άνδρου

Email: [email protected]

84500, Χώρα Άνδρος

 1. ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Email: [email protected]

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα

 1. κ. Μ. Κυριαζή

Email: [email protected]

Π. Ιωακείμ 9, 106 75 Αθήνα

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio