Νέα

Αρχίζουν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Μπατσίου και Χώρας

Από την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 έως και την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022  υποβάλλονται οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνδρου (Χώρα) & , στον Παιδικό Σταθμό  Ηλιαχτίδα (Μπατσί) για το σχολικό έτος 2022-2023.

Κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω. Αίτηση που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.

ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ (3)

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται:

α) ηλεκτρονικά,

-στη διεύθυνση: [email protected]  Θέμα του email θα είναι «αίτηση εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνδρου», κα Βασιλική Ρούτη

-στη διεύθυνση:  [email protected] Θέμα του email θα είναι «αίτηση εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό  Ηλιαχτίδα», κα Ειρήνη Βουσκουδάκη

ή

β) με ραντεβού

-στο Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Νέο δημαρχιακό Μέγαρο, Δήμου Άνδρου (τηλ. Επικοινωνίας 2282360238) ως τη λήξη των εγγραφών.

– στον Παιδικό Σταθμό  Ηλιαχτίδα ,Μπατσί (τηλ. Επικοινωνίας 2282042440) ως τη λήξη των εγγραφών.

Δεκτά γίνονται παιδιά, που τον Σεπτέμβριο 2022 συμπληρώνουν τα 2,5 έτη (δηλ. 30 μηνών).

Η επιλογή θα γίνει από Επιτροπή, που αποτελείται από τρία μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 14087/29.11.2017 (4249/Β΄/5.12.17) και ιδίως στο άρθρο 3 παρ. 5 αυτού. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει των μορίων, που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου με την υπ’ αριθ. 75/2018 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΔ50ΩΨΙ-ΨΛΕ) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ο πίνακας υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο, για την έκδοση Απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εντός του Ιουλίου 2022.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές για διάστημα 5 (εργάσιμων) ημερών μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(σύμφωνα με την ΚΥΑ 14087/29.11.2017 – 4249/Β΄/5.12.17)

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  ο Σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

 1. Αίτηση εγγραφής  (ακολουθεί το έντυπο).

Για τον Παιδικό Σταθμό Ηλιαχτίδα θα πρέπει να αναγραφεί η πρόθεση του γονέα για συμμετοχή του στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ –«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Οικονομικής  ζωής» (Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr  ή στο paidikoi.eetaa.gr  -Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων).

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ακολουθεί το έντυπο) ή βεβαίωση υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux),
 2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου εμβολιασμού, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση (συναπτόμενο έντυπο).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
 5. Για απόδειξη εργασίας/ανεργίας, τα δικαιολογητικά είναι τα εξής, κατά περίπτωση:

6.1. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ωράριο.

6.2. Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα:

α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφεται το ωράριο εργασίας

β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.

6.3. Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

6.4. Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

6.5. Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Οικονομικού Έτους 2020, ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του 2021 των γονέων.
 2. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην Ελλάδα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

                                     

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ.

Υποβάλλονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει την μη μεταβολή.

Οι επανεγγραφές ελέγχονται, αξιολογούνται και μοριοδοτούνται όπως και οι εγγραφές.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

Ο Παιδικός Σταθμός λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή), κατά τις ώρες 07:30 έως 14.30 και ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Ο Σταθμός διακόπτει την εργασία του κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών και κατά την περίοδο από 24/12 έως και 06/01 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).

Προσέλευση και αναχώρηση:

Η προσέλευση των παιδιών πραγματοποιείται αυστηρά μεταξύ 07:45- 9:00.

Η αποχώρηση των παιδιών πραγματοποιείται μεταξύ 13:00 – 14:30 και 15:30-16:00 στο ολοήμερο τμήμα.

Για να είναι ομαλή η προσαρμογή των νέο-εγγεγραμμένων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά η προσέλευση, ακολουθώντας τον προγραμματισμό της Υπεύθυνης  του Παιδικού Σταθμού.

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ).

Η μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία) ανέρχεται στο 20,00€ (είκοσι  ευρώ) στον Παιδικό Σταθμό Χώρας και  100,00€ (εκατό ευρώ) στον Παιδικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα» καταβάλλεται τις πέντε (5) τελευταίες ημέρες κάθε μήνα, στο Παιδικό Σταθμό, αφού το παιδί έχει συμπληρώσει πέντε (5) ημέρες παρουσίας.

Σε περίπτωση διαγραφής, δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί.

Σε περίπτωση που οι γονείς επιθυμούν τη διαγραφή του παιδιού τους, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους αμέσως στον Παιδικό Σταθμό, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής. Σε αυτή την περίπτωση, τα τροφεία του μήνα καταβάλλονται κανονικά και η εγγραφή θεωρείται διαγραμμένη από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα .

Σε περίπτωση μη καταβολής των τροφείων, ο Παιδικός Σταθμός  ζητά μέσω της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου την δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας από τη ΔΟΥ των γονέων έως την εξόφληση της οφειλής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [ΚΥΑ 45081/30-10-1997 (1029 Β΄)].

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.

Πραγματοποιείται με Απόφαση του Δημοτικού/Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Κατόπιν αίτησης του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητείται η διακοπή.
 2. Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία ή την συμπεριφορά των παιδιών, που δεν μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν από τον Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 3. Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.
 4. Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μήνα τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

5.Όταν συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο (τέλος σχολικής χρονιάς).

 

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας Δ/νσης:

Δήμος Άνδρου- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Αν. Προϊσταμένη Τμ. Βασιλική Ρούτη

Τηλ. επικοιν: ( 2282360238)

Mail επικοινωνίας: [email protected]

 

#menoumeasfaleis

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                                                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ                                                                                                     ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΗ-ΚΟΖΑΝΙΤΗ

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio