Νέα

Υποτροφίες σπουδών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

xini vanglouk androsfilm
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, προσφέρει υποτροφίες σε νέους και νέες που επιθυμούν να σπουδάσουν, αλλά έχουν μειωμένη οικονομική δυνατότητα.
1. ΓΙΑ ΤΟ «MEDITERRANEAN COLLEGE»
• ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα). Αξίας 5.620 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών.
• Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και βαθμολογία έτους μεγαλύτερη του 60%.
• Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees (δικαιώματα – δίδακτρα) του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου (150€).
2. ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Δύο πλήρεις διετείς υποτροφίες. Αξίας 6.000 € έκαστη για τα δύο χρόνια.
3. ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1)
Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες. Αξίας 3.000 € έκαστη.
4. ΓΙΑ ΤΟ MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2)
• Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες (στα δίδακτρα). Αξίας μέχρι 4.900 € έκαστη (ανάλογα το πρόγραμμα).
• Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης και για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και να έχουν βαθμολογία έτους > 60%.
• Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150 € έως 1.070 €) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100 €).
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.
• Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/ πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ: Mediterranean College, ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ και Mediterranean Professional Studies.
• Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ.
• Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
• Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ, στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.
• Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
• Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies τo ετήσιο κόστος των fees (διδάκτρων – δικαιωμάτων) του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης δεν καλύπτονται από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ, αλλά από τον/ την υπότροφο.
• Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee) ύψους 50 € στο πρόγραμμα.
• Για την κατοχύρωση των υποτροφιών οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
• Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση, ο/ η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο πρόγραμμα της ίδιας κατηγορίας.
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο). Η προκήρυξη των υποτροφιών και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγόμενων υποτρόφων για λόγους διαφάνειας θα αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και θα δημοσιοποιούνται στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, όπου κρίνει σκόπιμο η Περιφέρεια.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (υφίσταται στο συνημμένο αρχείο) μαζί με τα ακόλουθα
δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά:
1. Τίτλος Σπουδών
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.
4. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος
(οικονομικό έτος 2016).
5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και της κοινωνικής του κατάστασης).
Όλα τα παραπάνω εσωκλείονται σε φάκελο και υποβάλλονται ή αποστέλλονται το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2016 στη Διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης – Ιορδάνη Βαϊανού – Ερμούπολη – Σύρος – 84100
(Ρηγούτσου Αικατερίνη 2281077260)
Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

Αφήστε ένα σχόλιο