Νέα

Ωχ, μας πήραν χαμπάρι!


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με το αρ. 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86), όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 21 του Ν. 4014/2011 και όπως ισχύει, σχετικά με παράνομες αποθέσεις αποβλήτων σε περιοχές της νήσου Άνδρου, του Δήμου Άνδρου, Ν. Κυκλάδων.

Έχοντας υπόψη διάφορες διατάξεις νόμους και γραφές …..

 
Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 14-06-2017 στις τρεις αναφερόμενες περιοχές της ν. Άνδρου (Ξηρόκαμπος, όπισθεν γηπέδου Μπατσίου και Σταυροπέδα), προέκυψαν οι κατωτέρω διαπιστώσεις:
1) Θέση Ξηρόκαμπος Γαυρίου: (ΕΓΣΑ ’87 – Χ 564831.541, Υ 4194326.368). Σε ημίπεριφραγμένο χώρο, με λεπτό συρματόπλεγμα, όπισθεν των εγκαταστάσεων Σφαγείων Γαυρίου, παρατηρήθηκε δραστηριότητα ανεξέλεγκτης απόθεσης αποβλήτων. Συγκριμένα, διαπιστώθηκαν σωροί εγκαταλελειμμένων Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ), (χώματα, πέτρες, ξύλα κλπ), που είχαν εναποτεθεί κυρίως στο δυτικό όριο του εν λόγω χώρου, σε επαφή με ρέμα της περιοχής.
Επιπλέον, παρατηρήθηκαν σύμμεικτα απόβλητα (υφάσματα, πλαστικά, απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ), εκ των οποίων ορισμένα είχαν καλυφθεί με χώμα, ενώ άλλα είχαν διασκορπιστεί στο χώρο.
2) Θέση όπισθεν γηπέδου “Σαμαρίνειον Μπατσίου”: (ΕΓΣΑ ’87 – Χ 569123.380, Υ 4190752.518). Σε χώρο όπισθεν του Δημοτικού Γηπέδου βρέθηκε σωρός από εγκαταλελειμμένα απόβλητα, κυρίως ΑΕΕΚ (χώματα, πέτρες, τούβλα, ξύλα, σύρματα, κλπ).
Στον χώρο υπήρχε οσμή από καύση.
3) Θέση “Σταυροπέδα – Πιτροφός”: (ΕΓΣΑ ’87 – Χ 575818.014 – Υ 4182049.577) Στο χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στη Σταυροπέδα της Άνδρου, διαπιστώθηκαν συγκεντρωμένα ακάλυπτα απόβλητα, ενώ γινόταν αντιληπτή οσμή προερχόμενη απ’ αυτά.
Στο χώρο της δεματοποίησης υπήρχε μειωμένος όγκος από κατεστραμμένα δεμάτια (σε σύγκριση με παλαιότερες αυτοψίες), καθώς και σύμμεικτα απόβλητα χύδην εναποτεθειμένα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης δεματοποίησης ήταν εκτός λειτουργίας.
Έχοντας υπόψη τα διαπιστωθέντα στην έκθεση αυτοψίας (σχ. 13) και τα αναφερόμενα στο (σχ. 16) έγγραφο του Δήμου Άνδρου, προκύπτει η απόθεση διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων σε τρεις θέσεις του Δήμου Άνδρου, κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, 1) Σε ότι αφορά στη 1η θέση “Ξηρόκαμπος” Γαυρίου και δεδομένου ότι σύμφωνα με το σχ. 16 ο χώρος ανήκει σε ιδιώτη με άγνωστα στοιχεία, η Υπηρεσία θα προβεί στην ανεύρεση των στοιχείων του ιδιοκτήτη.
2)Όσον αφορά στη 2η θέση, όπισθεν γηπέδου “Σαμαρινειον” Μπατσίου, γίνεται αποδεκτός του Δήμου Άνδρου σχετικά με την καύση φυτικών υπολειμμάτων, κατόπιν σχετικής άδειας από Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άνδρου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε σωρός από εγκαταλελειμμένα απόβλητα, κυρίως ΑΕΕΚ (χώματα, πέτρες, τούβλα, ξύλα, σύρματα κλπ), κατά παράβαση του αρ. 12 του Ν. 1650/86 και των αρ. 14,24 & 29 του Ν. 4042/2012. Το γεγονός ότι ο Δήμος προέβη εκ των υστέρων στην απομάκρυνσή τους δεν αναιρεί τη διαπιστωθείσα παράβαση.
3)Ο Δήμος Άνδρου επικαλείται ότι :α) η θέση στη παλαιά χωματερή, όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας, έχει αποκατασταθεί πλήρως και β)ότι τα διάσπαρτα σύμμεικτα απόβλητα πέριξ του χώρου της δεματοποίησης έχουν απομακρυνθεί στα πλαίσια του έργου της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ.
Ωστόσο, τα ανωτέρω δε γίνονται αποδεκτά, καθώς κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε η ύπαρξη σύμμεικτων αποβλήτων χύδην εναποθετημένα, τόσο στο χώρο της παλαιάς χωματερής, όσο και στο χώρο του δεματοποιητή, κατά παράβαση του αρ. 12 του Ν. 1650/86 και των αρ. 14,24 & 29 του Ν. 4042/2012.

Κατόπιν των προαναφερομένων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή του §37 του Ν. 4042/2012 & του §30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 21 του Ν. 4014/2011, στο Δήμο Άνδρου, συνολικού ύψους 7.500,00 (επτά χιλιάδες και πεντακόσια) Ευρώ, για την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων στις θέσεις: 1)όπισθεν του γηπέδου “Σαμαρίνειον” Μπατσίου και 2)”Σταυροπέδα” Πιτροφού Άνδρου, κατά παράβαση των αρ. 12 του Ν. 1650/86 και των αρ. 14,24 & 29 του Ν. 4042/2012, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα το επιβαλλόμενο πρόστιμο για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις επιμερίζεται ως

εξής:

α)Χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.500,00 (χιλίων πεντακοσίων) ευρώ στο Δήμο Άνδρου, για την

παράνομη εγκατάλειψη αποβλήτων σε χώρο όπισθεν του δημοτικού γηπέδου “Σαμαρίνειον”

Μπατσίου και

β)Χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.000,00 (έξι χιλιάδων) ευρώ στο Δήμο Άνδρου, για την ανεξέλεγκτη

διάθεση αποβλήτων στο χώρο της Σταυροπέδας.

Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε. .Ε.), ως

ισχύει. Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια .Ο.Υ. κατά 60% στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) και κατά 40% στον Κωδικό Αριθμό Εισόδου (ΚΑΕ) 3739 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

Μετά την πληρωμή του ανωτέρω διοικητικού προστίμου στην αρμόδια .Ο.Υ. να προσκομισθεί στην υπηρεσία μας το σχετικό διπλότυπο είσπραξης σε πρωτότυπο. Σε αρνητική περίπτωση εντός 60 ημερών από την επίδοση της παρούσας, η υπηρεσία μας θα προβεί στην βεβαίωση του προστίμου στην αρμόδια .Ο.Υ. (έκδοση χρηματικού καταλόγου) για αναγκαστική είσπραξη.

Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, (άρθρο 53,

Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990,ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ’ ως ισχύουν).

Την προσφυγή αυτή παρακαλείται όπως κοινοποιήσει στην Υπηρεσία μας το αργότερο (15) ημέρες από την κατάθεσή της, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που την αφορά (π.χ. αποφάσεις αναστολής εκτέλεσης επιβολής προστίμου κ.λ.π.).

 Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΕΒΑΡΗΣ

Ε. .

2 Σχόλια

  • Δεν μπορουσαμε μονοι μας να ειμαστε σωστοι? επρεπε να ερθει ο αντιπεριφεριαρχης να ριξει τα προστιμα για να βαλουμε μυαλο? εμεις δεν γνωριζαμε ποιος ειναι ο κανονισμος και η νομοθεσια? ποιος θα πληρωσει τωρα το προστιμο? μα φυσικα ο Δημος, που θα τα βρει ο Δημος τα χρηματα? μα φυσικα θα τα μετακυλησει στους δημοτες. Αρα ο Δημος χρειαζεται επιτροπεια/κηδεμονια γιατι μονος του δεν τα καταφερνει, αρα ο Δημος θα κανει ενα ειδος μνημονιο για να ξεπληρωσει αυτο το προστιμο, αρα ο Δημος Ανδρου ειναι μια μικρογραφια με το ολο ελληνικο προβλημα,μνημονια,επιτροπεια και παει λεγοντας. Με λιγα λογια ειμαστε ολοι αχρηστοι και δεν πρεπει να παραπονιομαστε που οι αλλοι πρεπει να μας κηδεμονευουν και να μας επιβαλουν τι πρεπει να κανουμε γιατι μονοι μας τα κανουμε σαν τα μουτρα μας.Τι αλλο να πω ,λυπαμαι πολυ και σαν Ελληνας και σαν Ανδριωτης ειμαστε αξιοι της μοιρας μας.

Αφήστε ένα σχόλιο