Νέα

Ομιλία Βαγγέλη Πισσία: «Οι υδάτινοι πόροι των Κυκλάδων. ∆ιερεύνηση του προβλήµατος και προτάσεις αντιµετώπισης»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου
σας προσκαλεί

την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αδελφότητος των εν Αθήναις Τηνίων
(Ασηµάκη Φωτήλα 40 και Λεωφ. Αλεξάνδρας, τηλ.: 210 8217361)

όπου θα οµιλήσει ο οµότιµος καθηγητής ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων
∆ρ. Ευάγγελος Πισσίας, µε θέµα:
«Οι υδάτινοι πόροι των Κυκλάδων. ∆ιερεύνηση του προβλήµατος και προτάσεις αντιµετώπισης»
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ε.ΚΥ.Τ.
ΜΑΡΝΗ 33 ΑΘΗΝΑ 104 32
E-mail: [email protected]
Website: http://www.e-ekyt.gr

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΑΣ.-ΘΕΟ∆. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ                                                                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

Αφήστε ένα σχόλιο