Νέα

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

 

Με απόφαση του δημάρχου Άνδρου κ. Δημήτρη Λοτσάρη, ορίστηκαν την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019,  οι αντιδήμαρχοι με θητεία από 5-9-2019 μέχρι και 30-9-2020.

Ως αντιδήμαρχοι ορίζονται οι δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δημήτριος Τηνιακός, Νικόλαος Μουστάκας, Δημήτριος Γιαννίσης και Αθηνά Μακρή – Κοζανίτη με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τον Δημήτριο Μ. Τηνιακό, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο»

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την ευθύνη, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ.
Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.  Την καθαριότητα ακτών και παραλιών.
Τις κυκλοφοριακές διατάξεις.
Τη μέριμνα για την απομάκρυνση και φύλαξη εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μηχανημάτων.
Την εποπτεία του γραφείου κινήσεως οχημάτων, τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεσή τους.
Την τοποθέτηση, έλεγχο και συντήρηση των πινακίδων Κ.Ο.Κ.
Την εποπτεία, συντήρηση, ασφάλεια και φύλαξη των δημοτικών κτιρίων.
Την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, την αλλαγή λαμπτήρων του, καθώς και τη συντήρησή του.
Τη συντήρηση δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.
Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του Η/Μ εξοπλισμού, καθώς και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Τον Νικόλαο Μ. Μουστάκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο»

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Άνδρου.
Την ευθύνη και εποπτεία της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων προς ανακύκλωση.
Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.
Το συντονισμό του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες».
Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Επιπλέον, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Υδρούσας, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).

 

Τον Δημήτριο Ν. Γιαννίση, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη»

και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τα θέματα ανάπτυξης πολιτισμού, αθλητισμού και ισότητας των δύο φύλων.
Τον συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εν γένει των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (πλην “LIFE”).
Την τεχνολογία, την πληροφορική, τη διαφάνεια, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον ψηφιακό Δήμο.
Την διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.
Τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου και Ανοικτού Θεάτρου.
Την εποπτεία, συντονισμό διαχείρισης, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.
Την εποπτεία των κληροδοτημάτων και ιδρυμάτων.
Την εποπτεία αναμεταδοτών τηλεόρασης, ραδιοσυχνοτήτων, internet και wi-fi.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Επιπλέον, κατά τόπον Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Άνδρου, πλην βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και βεβαιώσεων παλαιότητας κτιρίων (προ του ‘ 55).

 

Την Αθηνά Γ. Μακρή – Κοζανίτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, από τη Δημοτική Παράταξη «Μαζί για την Άνδρο»

και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την προστασία της δημόσιας υγείας.
Την τήρηση των κανόνων υγιεινής όλων των δημόσιων σχολείων του Δήμου.
Την πρόληψη κατά των ναρκωτικών.
Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης της παραβατικότητας.
Τις συμβουλευτικές δράσεις για την απασχόληση των ανέργων, των ΑΜΕΑ και των μεταναστών.
Την προστασία των αδέσποτων ζώων.
Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, της παιδικής και της τρίτης ηλικίας.
Την υποστήριξη κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξης και φροντίδας κοινωνικών ομάδων, απόρων και αστέγων.
Την εποπτεία θεμάτων ψυχικής υγείας, οικογενειακής βίας και προστασίας των παιδιών.
Την υποστήριξη της λειτουργίας των μονάδων υγείας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη
του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του κάθε Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται
στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ.
α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Μ. Τηνιακού που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μ. Μουστάκας,
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Νικολάου Μ. Μουστάκα που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί η Αντιδήμαρχος Αθηνά Γ. Μακρή – Κοζανίτη,
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημητρίου Ν. Γιαννίση που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μ. Τηνιακός,
5
δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Αθηνάς Γ. Μακρή – Κοζανίτη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ν. Γιαννίσης.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Δημήτριος Μ. Τηνιακός, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται κατά σειρά από τους
Αντιδημάρχους 1. Δημήτριο Ν. Γιαννίση, 2. Νικόλαο Μ. Μουστάκα και 3. Αθηνά Γ. Μακρή –
Κοζανίτη.
ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν οποιαδήποτε διοικητική πράξη,
απόφαση, βεβαίωση, κατάσταση, πιστοποιητικό και κάθε μορφής διοικητικό έγγραφο που
εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και αφορά τις μεταβιβασθείσες καθ’ ύλην
αρμοδιότητές τους.
Ζ. Κάθε μορφής έγγραφο, που ανάγεται στις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες των
Αντιδημάρχων και εκφράζει πολιτική του Δήμου, συντάσσεται ως σχέδιο εγγράφου από τον
αντίστοιχο Αντιδήμαρχο και υπογράφεται από τον Δήμαρχο.
Η. Οι Αντιδήμαρχοι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους βρίσκονται σε συνεννόηση με
τον Δήμαρχο, καθώς και με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ

1 Comment

  • Με τόσες αρμοδιότητες θα ρέψουν στα πόδια τους.
    Κουράστηκα και μόνο που τις διάβασα
    Κουτρουλά…………

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio