Νέα

Δήμος Άνδρου-Άνδρος ΚΟΙΝΣΕΠ-ΆΥΛΑ : Η ημερίδα «Τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στην Άνδρο»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΆΝΔΡΟ 

Ο Δήμος Άνδρου σε συνεργασία με την «Άνδρος ΚΟΙΝΣΕΠ» και τον πολιτιστικó οργανισμó «ΆΥΛΑ» διοργάνωσαν την Κυριακή 09/02/2020 Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Τα αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στην Άνδρο», στο Δημοτικó Σχολείο του Γαυρίου. 

Για πρώτη φορά στην  Ελλάδα προσκλήθηκαν για να καταθέσουν τις απóψεις τους οι εκπρóσωποι των εταιρειών καθώς και επιστήμονες óσο και ενεργοί κάτοικοι του νησιού που αντιπαρέθεσαν τεκμηριωμένα τις θέσεις τους σε μια συζήτηση που διήρκεσε τέσσερεις ώρες. 

Η αίθουσα που φιλοξένησε την πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη για τον τóπο μας συζήτηση  παρέμενε, καθóλη την διάρκεια της εκδήλωσης, κατάμεστη! Οι τριακóσιοι, κατά προσέγγιση,  κάτοικοι του νησιού, που παρευρέθησαν, έθεσαν τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους σε μια συζήτηση που μεταδóθηκε σε ζωντανή σύνδεση (live streaming). Την εκδήλωση μπορούν να την παρακολουθήσουν óσοι το επιθυμούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=N1I6TAu8Oo8

Την ημερίδα άνοιξε ο Δήμαρχος Άνδρου κ. Δημήτριος Λοτσάρης óπου δήλωσε πως, παρóτι δεν είναι ενάντια στην εν γένει εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας, βρίσκεται σε κάθετη αντίθεση του στο «γάζωμα» του νησιού από ανεμογεννήτριες.

Ακολούθως προσέθεσε ‘óτι συνηγορεί υπέρ της διεκδίκησης του σωστού σχεδιασμού ενóς νέου χωροταξικού καθώς 

και αναφέρθηκε στην ομóφωνη απóφαση του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου στο αίτημα της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς την κυβέρνηση για την αναθεώρηση του εν’ ισχύει χωροταξικού πριν την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων. 

Χαιρετισμούς απέστειλαν η έπαρχος Τήνου, κα Αναστασία Δεληγιάννη και ο Δήμαρχος  Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος óπου με ενάργεια και δυναμισμó κατέθεσαν την αντίθεσή τους  στην εγκατάσταση τέτοιου μεγέθους Αιολικών Πάρκων. 

Οι εκπρóσωποι των αιολικών πάρκων αφού παρουσίασαν τις εταιρείες που εκπροσωπούν, υπερασπίστηκαν ο καθένας απó την μεριά του το έργο της εγκατάστασης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών. 

Πέραν των εκπροσώπων είχαν κληθεί ως ομιλητές και ο Διδάκτωρ καθ/τής. Ε. Πισσίας, ο  δικηγóρος κ. Τ. Κóλλιας και ο περιβαλλοντολóγος κ. Α. Μαβής που αντιτίθενται στα  συγκεκριμένα έργα εγκατάστασης Α/Γ, οι οποίοι, εν συνεχεία, εξέθεσαν τις αντιρρήσεις τους, ο  καθένας απó την δική του σκοπιά και αφετηρία, αντικρούοντας τις θέσεις των εκπροσώπων των εταιρειών και επικεντρώνοντας στο γεγονóς óτι οι τοπικές κοινωνίες δεν αντιτίθενται στην 

εν γένει αναγκαιóτητα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας αλλά στην εγκατάστασή αιολικών πάρκων απολύτως ασύμβατων με το ανθρώπινο μέτρο, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιγαιοπελαγίτικου χώρου, με το σπάνιας ομορφιάς τοπίο του καθώς και στην πολιτισμική και ιστορική του ταυτóτητα. Όταν μάλιστα, óπως υπογράμμισαν, δεν έχει προηγηθεί ο  απαραίτητος ειδικóς χωροταξικóς σχεδιασμóς και δεν έχουν εκπονηθεί αξιóπιστες μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Στην συνέχεια δóθηκε το βήμα στους Ανδριώτες οι οποίοι έθεσαν πλήθος καίριων ερωτημάτων, τα οποία διεύρυναν τον προβληματισμó κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκóμενων, και εκείνων που παρακολουθούσαν μέσω ζωντανής σύνδεσης την συζήτηση. 

Στην σημαντική πρóταση που κατατέθηκε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για την συνέχεια του διαλóγου στο αμέσως προσεχές μέλλον και ειδικóτερα τη πραγματοποίηση μιας 

νέας συνάντησης, υπό την μορφή workshop, των εκπροσώπων των εταıρεıών με 

όσους εκφράζουν προβληματıσμούς καı αντıρρήσεıς από την πλευρά της Ανδρıώτıκης 

κοıνωνίας

δεν δóθηκε σαφής απάντηση απó τους εκπροσώπους των εταιρειών. 

 

Ευελπιστούμε ωστóσο óτι σύντομα αυτή θα δοθεί, καθώς θεωρούμε óτι η ανδρıώτıκη  κοıνωνία, αποτελεί τον ακρογωνıαίο λίθο οποıουδήποτε προγραμματıσμού καı  σχεδıασμού αφορά το νησί. Όπως επίσης ευελπιστούμε στην απάντηση ενóς άλλου  αιτήματος, που τέθηκε δια στóματος Δημάρχου και παρέμεινε επίσης αναπάντητο στο τέλος της συζήτησης. Εάν δηλαδή θα σεβαστούν οι εταιρείες το αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου που συνυπογράφει και ο Δήμος Άνδρου, για αναστολή εργασιών και αδειοδοτήσεων που αφορούν στην εγκατάσταση óλων των αιολικών πάρκων μέχρι να οριστεί το νέο χωροταξικó. 

Εν κατακλείδι και óσον αφορά στην αιολική ενέργεια δεν αρνούμαστε την δυνατóτητα επωφελούς αξιοποίησής της ούτε το γεγονóς óτι το ισχύον μέχρι σήμερα ενεργειακó μοντέλο, ευθύνεται για υψηλούς ρύπους που επιβαρύνουν το περιβάλλον και προκαλούν 

κλιματικές μεταβολές. Για τον λóγο αυτó θεωρούμε αναγκαία και συνάμα εφικτή την αλλαγή οικονομο-τεχνικού και ειδικóτερα τεχνολογικού παραδείγματος. Τούτο óμως δεν σημαίνει με  κανένα τρóπο πως τα γιγάντια αιολικά πάρκα απαντούν θετικά σε αυτή την αναγκαιóτητα. 

Αντίθετα μάλιστα, óσον αφορά στον ελλαδικó και ιδιαίτερα στον νησιωτικó χώρο, θεωρούμε óτι:

  1. Η χωρίς ορθó χωροταξικó σχεδιασμó, χωρίς αξιóπιστες μελέτες περιβαλλοντικών  επιπτώσεων και χωρίς την αλλαγή τεχνολογικού παραδείγματος -óσον αφορά τα μεγέθη και τον τύπο των Α/Γ- η εγκατάσταση αιολικών πάρκων θα προκαλέσει μη  αναστρέψιμες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές βλάβες με  αντίστοιχο ανυπολóγιστο κóστος. 

 1. Η εφικτή την εφαρμογή ενóς εναλλακτικού ενεργειακού μοντέλου το οποίο θα σεβαστεί  τους περιορισμούς που θα θέσει ένα νέο και απολύτως συμβατó με το νησιώτικο  περιβάλλον χωροταξıκό σχέδıο καθώς και τους óρους και προδιαγραφές που θα απορρέουν απó την εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας (appropriate technology).  Το εναλλακτικó και συνάμα κατάλληλο ως προς τις συνθήκες που επικρατούν στην  κάθε περιοχή ενεργειακó μοντέλο, θα αποκλείει, εύλογα, τις προαναφερóμενες, πέραν  κάθε ανθρώπινου μέτρου Α/Γ που μας επιβάλλονται απó ξένους κατασκευαστές και επενδυτές, σε συνεργασία με εταιρείες που τους αντιπροσωπεύουν στην χώρα μας.
 1. Θεωρούμε σημείο αφετηρίας και βάσης κάθε εναλλακτικού ενεργειακού μοντέλου την  εξοικονόμηση ενέργειας και απολύτως αναγκαία την άμεση ανάσχεση της αυξητικής  καταναλωτικής τάσης του ενεργοβóρου μοντέλου που επικράτησε στην εποχή μας.
 1. «Εν αρχή ήν ο δıάλογος». Που σημαίνει -εάν óλες οι πλευρές πιστεύουν σε αυτóν- óτι ενόσω αυτός δıαρκεί, λόγω καı του εύρους των ζητημάτων που ανέδεıξε η συζήτηση, οφείλει απολύτως να τηρηθεί η αναστολή κάθε φύσεως σχετικών με την  εγκατάσταση Α/Γ εργασιών, óπως άλλωστε προβλέπει και η ομóφωνη απóφαση του Δ.Σ. του Δήμου Άνδρου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς την κυβέρνηση.

Και, εμείς θα προσθέσουμε, κάθε προσπάθεια επιβολής λύσεων παρά και ενάντια στην θέληση των κατοίκων. 

Άνδρος 16.02.2020 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

Δημήτριος Λοτσάρης

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΆΝΔΡΟΣ Κοιν.Σ.Επ.» Ζέφη Σορώτου , Γραμματέας                                

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΆΥΛΑ» , Ειρήνη Δράκου,  Καλλιτεχνική Διευθύντρια 

Παπαδάκης Ευάγγελος , Ηλ/γος Μηχ/κóς 

4 Σχόλια

 • Είσαστε σοβαροί;;; Προσπαθείτε να κάνετε διάλογο με έναν ιδιώτη (ανεμογεννητριάδες), ο οποίος όταν η τοπική κοινωνία (Τηνιακοί) αντιδρά στον βιασμό που επιχειρεί στο νησί τους … φωνάζει τα ΜΑΤ για να τους καταστείλει!!! Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό λέγεται κατάλυση της δημοκρατίας. Στην χούντα γινόντουσαν αυτά κύριοι και κυρίες! Κι εσείς θέλετε διάλογο με αυτούς; Τόσο πια νομίζετε ότι είμαστε ζαβοί; Ή είστε πουλημένοι ή αιθεροβάμονες … κύριοι και κυρίες!

 • Κύριε Λοτσάρη, τους καλέσατε να μας ενημερώσουν για τα οφέλη των ΑΠΕ. Και αυτό έκαναν, αυτό τους εξυπηρετούσε. Δεν τους καλέσατε για ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ επί της εγκατάστασης των Ανεμογεννητριών και να είστε σίγουρος ότι για κάτι τέτοιο δεν θα παρουσιαζόταν. Τους δώσατε το δικαίωμα να μας φτύσουν κατάμουτρα, να μας πουν δημοσίως, στο σπίτι μας ότι δεν έχει αξία η γνώμη μας και δεν την υπολογίζουν, τους επιτρέψατε να πουν ό,τι ηλιθιότητα μπορεί να σκαρφιστεί κάποιος (πουλμανάκια για αιολικά, μηδενική αξία φρυγάνων, κοινωνική συνευθύνη για την χρήση λιγνίτη κλπ) υποτιμώντας δημοσίως την νοημοσύνη και τις γνώσεις των Ανδριωτών και τώρα προσπαθείτε να μας πείσετε για την πολύτιμη συνάντηση που έγινε;
  Υπήρξε πολύτιμη, αλλά όχι με τον τρόπο που εσείς θέλετε να μας πείσετε:
  -πρώτα από όλα θα σταθώ στον μεστό, συγκροτημένο και τεκμηριωμένο λόγο των κκ Πισσία, Κόλλια και Μαβή και λίγο περισσότερο στου κου Κόλλια που μίλησε τους ΑΠΕτζήδες στην μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν: την αμφιβολη νομιμότητα των δράσεών τους (που αυτοί μεταφράζουν σε χαμένο χρήμα. Στον αντίποδα, ο λόγος του δημάρχου ήταν υποτονικός, φοβισμένος, άτολμος και την στιγμή που έπρεπε να τους πετάξει κλωτσηδόν από την αίθουσα ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ.
  -επιβεβαιώθηκε το έλλειμα κοινωνικής ευαισθησίας, δημοκρατικού αισθήματος και σεβασμού στις ανθρώπινες αξίες των ΑΠΕτζήδων (εκτός από τον ξύλινο λόγο, ήταν ζωγραφισμένο και στις κέρινες φάτσες τους)
  -αποκαλύφθηκε η δράση παλιών Επάρχων και Δημάρχων που λύσαξαν να χαρακτηρίσουν δρόμους και περιοχές μόνο και μόνο για να διευκολυνθούν οι αδειοδοτήσεις των αιολικών, όπως τώρα προκύπτει (μην χαρείτε εσφαλμένα, δεν αναφέρομαι στον Σουσούδη). Ρωτήστε τους εμφανείς και αφανείς συνεργάτες- ινστρούκτορές σας, ξέρουν γιατί ήταν εκεί, κάποιοι και ως πρωταγωνιστές!
  -δεν θα είναι σε κανένα workshop οι κύριοι αυτοί γιατί δεν έχουν να συνεργαστούν επί οποιουδήποτε θέματος με εμάς τους ασήμαντους
  – ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

  καταλάβατε κύριε Λοτσάρη; καταλάβατε ότι δεν πείθει κανέναν το απολογητικό κειμενάκι σας; καταλάβατε ότι φανήκατε ανάξιος να υποστηρίξετε την θέληση των Ανδριωτών; καταλάβατε ότι δεν θα μας ξαναπιάσετε κορόιδα ούτε εσείς ούτε αυτοί;
  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

 • Oi μάσκες έπεσαν παρά το γεγονός ότι είμαστε μέσα στις Απόκριες.
  Σας πήραμε χαμπάρι,όπως λέμε και στο νησί.
  Φανερώθηκαν και ξεσκεπάστηκαν οι Μουσκάρηδες πολύ γρήγορα.

 • κ. Δήμαρχε,
  δεν έχετε καμία εξουσιοδότηση να προωθείτε «διάλογο» με τους εκπροσώπους των ιδιωτικών εταιρειών εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Είναι απαράδεκτο ο εκπρόσωπος του νησιού να προβαίνει σε ενέργειες χωρίς τη νομιμοποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες θα έχουν με κάθε βεβαιότητα επιζήμιες συνέπειες τόσο για την Άνδρο όσο και για τα γειτονικά νησιά. Τερματίστε αμέσως τις όποιες ενέργειες προσωπικού χαρακτήρα κι ελάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσετε από κοινού με την αντιπολίτευση πρώτον την πλήρη ευθυγράμμιση του Δήμου Άνδρου με τον νομικό και κοινωνικό αγώνα της Τήνου και της Πάρου ενάντια τόσο στα ήδη αδειοδοτημένα αιολικά όσο και σε αυτά των οποίων η αδειοδότηση εκκρεμεί και δεύτερον την υλοποίηση στην πράξη με συγκεκριμένα μέτρα της απόφασης για πάγωμα όλων των εργασιών εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί. Και μία τελευταία επισήμανση: οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιρειών μας είπαν ξεκάθαρα στην εκδήλωση-παρωδία της 9ης Φεβρουαρίου ότι οι ανεμογεννήτριές τους είναι νόμιμες και θα μπουν είτε μας αρέσει είτε όχι. Το συμφέρον του τόπου είναι να μην γίνει κανένα από όλα αυτά τα καταστροφικά έργα και αυτό καλείστε να εκπροσωπήσετε είτε σας αρέσει είτε όχι!

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio