Νέα

Συμμετοχή Δήμου Άνδρου στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού μαζί με την Τήνο και τη Μύκονο

 

Τη θεσμοθέτηση ενός νέου “εργαλείου” στην υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού προβλέπει πρόσφατο νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών (ν.4674/2020). Πρόκειται για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού απαιτείται η σύμπραξη δύο τουλάχιστον ΟΤΑ, κάτι που τους διαφοροποιεί από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις ΟΤΑ, με περιορισμένο σκοπό σύστασης και περιορισμένες αρμοδιότητες.

Ως σκοπό έχουν ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη των σκοπών τους, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία και διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Το τελευταίο διάστημα έχει συζητηθεί δύο φορές στο Δημοτικό μας Συμβούλιο η πρόταση συμμετοχής της Άνδρου στην δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού σε συνεργασία με τους Δήμους Τήνου και Μυκόνου οι οποίοι έχουν ήδη λάβει σχετικές αποφάσεις.
Δυστυχώς και τις δύο φορές η πρόταση βρήκε την απόλυτα αρνητική στάση των Θ.Σουσούδη και Γ. Καπάκη-οι οποίοι σημειωτέον έχουν την πλειοψηφία στο Δ.Σ. ελέω του εκλογικού νόμου με τον οποίο έγιναν οι προηγούμενες δημοτικές εκλογές-οι οποίοι δεν δέχονται μέχρι σήμερα ο Δήμος ΟΥΤΕ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ την πιθανότητα συμμετοχής σε ένα τέτοιο σχήμα.
Το κύριο επιχείρημα περί συσχέτισης αυτού του φορέα με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕ – η οποία υπήρξε εργολάβος δημοσίων έργων και σήμερα βρίσκεται σε εκκαθάριση-στερείται κάθε πολιτικής και νομικής βάσης αφού η μοναδική ομοιότητα μεταξύ των δύο είναι η λέξη «Αναπτυξιακή».
Προς ενημέρωση όλων των δημοτών δημοσιοποιούμαι την εισήγηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλούμε τις άλλες δύο παρατάξεις να δηλώσουν στους Ανδριώτες σε τι από τα παρακάτω ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ. Στην ανάθεση μελετών, στην ωρίμανση έργων, στην απορρόφηση χρημάτων, στην ενίσχυση του Δήμου με προσωπικό;
Οι διαφωνίες είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει να στηρίζονται σε φανταστικές υποθέσεις και σε θεσμικό πλαίσιο που ΔΕΝ υπάρχει. Θα πρέπει να εκφράζονται εντός του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς που είναι ο Ν. 4674/2020, καθώς και η εγκύκλιος 200 αρ. πρωτ. 37260/16- 6 -2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  Εισήγηση στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΆνδρου:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 2 του Ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος υπό την μορφή της ανώνυμης εταιρείας.
Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία η οποία έχοντας λάβει υπόψη τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης αλλά και τις προκλήσεις των επομένων ετών εισήγαγε τον θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο να αποτελέσουν βασικά εργαλεία λειτουργίας των ΟΤΑ.
Στο μετοχικό Κεφάλαιο μετέχουν περισσότεροι τους ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ).
Οι νέες αυτές εταιρείες ΔΕΝ επιβαρύνουν το Δημόσιο ή τους μετόχους ΟΤΑ.
Κατά την λύση τους τυχόν χρέη ή προσωπικό ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό και άρα ΔΕΝ επιδρούν στο Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα.
Διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων , δηλαδή από τους δήμους. Έτσι, απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας , αλλά όχι αυτονομίας.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μπορεί:
Να αναλάβει την συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων όπως ανάθεση, σύναψη , εποπτεία, επίβλεψη δημοσίων μελετών έως και την επίβλεψη των έργων.
Να ωριμάσει έργα των Δήμων( σύνταξη, θεώρηση μελετών, αδειοδοτήσεις, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων κτλ)
Να εκτελέσει έργα του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλησης, (κοινωνικές δράσεις κτλ)
Να εκπονήσει μελέτες και να εκτελέσει λιμενικά έργα
Να υποστηρίξει τον Δήμο με προσωπικό
Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στον Δήμο για την σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Να εκπονήσει το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Να συμβάλει στην εξωστρέφεια της Τοπικής Οικονομίας ενισχύοντας το Τουριστικό Προϊόν και συντείνοντας στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.
Να ενθαρρύνει την υγιή βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Να συμβάλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και συνοχής. Στην ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Να προωθήσει την διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Συνισταμένη όλων έως σήμερα των αναπτυξιακών προγραμμάτων των Δήμων ήταν το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό απορρόφησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων λόγω κυρίως της αδυναμίας ανάθεσης, ωρίμανσης, αδειοδότησης, δημοπράτησης κτλ έργων και δράσεων.

Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν μοχλούς ανάπτυξης των Τοπικών κοινωνιών.

Η απορρόφηση των 70 δις του Ταμείου Ανάκαμψης –που ως απάντηση στην τρέχουσα κρίση θα δοθούν στην Χώρα μας- αποτελεί το στοίχημα των επόμενων χρόνων.
Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί έρχονται να στηρίξουν τους Δήμους και κατ επέκταση τις τοπικές κοινωνίες ώστε να μην χαθεί μια ακόμα ευκαιρία για την Χώρα μας.

Ενδεικτικά, οι Δήμοι Τήνου, Μυκόνου , Πάρου, Θήρας, Σίκινου, Φολεγάνδρου, Ανάφης, Ίου, από τις Κυκλάδες έχουν ήδη λάβει σχετικές αποφάσεις και προχωρούν τις διαδικασίες για την σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών.
Ανάλογη απόφαση έχει ληφθεί και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έδρα του Οργανισμού θα είναι η Ρόδος και υποκατάστημα θα λειτουργεί στην Σύρο.
Στο Νησί μας απαιτούνται παρεμβάσεις σε βασικούς τομείς με την υλοποίηση έργων υποδομής.
Ενδεικτικά, τα 4 λιμάνια της Άνδρου με προεξέχοντα αυτό του Γαυρίου απαιτούν ολοκλήρωση, αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα χωματόδρομων που απαιτούν ασφαλτόστρωση. Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης απαιτούν συνεχή βελτίωση και επέκταση. Ο Τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας χρειάζονται συνεχή προώθηση. Ένα καινούργιο Κέντρο Υγείας δικαιούται το Νησί μας.
Η πολεοδομία του Νησιού είναι υποστελεχωμένη, ενώ Αρχιτεκτονική Επιτροπή δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ελλείψει Αρχιτέκτονα μηχανικού δημοσίου υπαλλήλου.
Δασικοί χάρτες θα αναρτηθούν, το κτηματολόγιο θα ξεκινήσει και ο καθορισμός των ορίων των οικισμών θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχεια της οικοδομικής δραστηριότητας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζεται για το Δήμο μας, όπως και για τους υπόλοιπους Δήμους η ευκαιρία να συμμετέχουμε σε «ένα εργαλείο» που θα δώσει ώθηση στην Άνδρο.
Σ αυτήν την ευκαιρία κανείς δεν δικαιούται να πει όχι.
Κατά το ξεκίνημα αυτής της συζήτησης ήταν λογικό να υπάρχουν ενστάσεις και προβληματισμοί γύρω από την λειτουργία των νέων αυτών εταιρειών.
Είναι όμως σήμερα σαφές ότι αυτές οι εταιρείες ΔΕΝ επιβαρύνουν οικονομικά τους Δήμους αφού δεν επιχορηγούνται απ αυτούς. ΣΕ περίπτωση που λυθούν τόσο τυχόν χρέη , καθώς και το προσωπικό ΔΕΝ μεταφέρονται στους Δήμους.
Απ την άλλη, αυτές οι εταιρείες θα επιτρέπουν την γρήγορη ωρίμανση μελετών, την δημοπράτηση και την εκτέλεση έργων.
Θα επιτρέψουν στην Άνδρο να διεκδικήσει με καλύτερους όρους ότι της αναλογεί.
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που οι Δήμοι, ο ένας μετά τον άλλο, σταδιακά προχωρούν σε ανάλογες αποφάσεις.
Είναι προφανές ότι θα δημιουργηθούν Δήμοι 2 ταχυτήτων και η Άνδρος δεν αξίζει να μείνει πίσω.
Οι χαμένες ευκαιρίες για την Άνδρο θα πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν. Η καταψήφιση της σημερινής πρότασης βάζει την Άνδρο σε νέες περιπέτειες.
Είμαι βέβαιος ότι κανείς από το Συμβούλιο δεν θα πάρει ένα τέτοιο φορτίο.
Άλλωστε είναι δεδομένο ότι όλοι θέλουμε την ανάπτυξη του Νησιού.
Έτσι σας καλώ να αποφασίσετε:
Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού
Περί της ανάγκης διερεύνησης συνεργασιών με άλλους φορείς, κατ΄ προτίμηση με τους Δήμους Τήνου και Μυκόνου
Περί εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του Αναπτυξιακού Οργανισμού
Περί της σύνταξης σχεδίου καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο:
Ν.4548/2018, Ν.4308/2014, Ν.4174/2013, Ν. 4093/2012, Ν.2859/2000, Ν.4674/2020, Ν.4735/2020, Ν.4690/2020, Ν.3852/2010, Ν. 4623/2019, Ν.4555/2018, Ν.4412/2016, Ν. 3861/2010, Ν.3463/2006, Ν.2190/1994, Εγκύκλιος 200 ΥΠΕΣ, 102/63900/13.9.2019 ΥΠΕΣ.

 

3 Σχόλια

  • Γελάσαμε πάλι! Το ίδιο ΕΡΓΑΛΕΙΟ με τις καταργούμενες Αναπτυξιακές, η ίδια ΑΜΑΡΤΙΑ, προφανώς σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα! Δεν χρειάζεται η Άνδρος επανάληψη της ίδιας κατάστασης.

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio