Νέα

Προθεσμίες για εγγραφές- επανεγγραφές σε Παιδικό και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Άνδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:  Από την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024, έως και την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024.

 

Από την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024, υποβάλλονται οι αιτήσεις για νέες εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Άνδρου «Τα Μελτεμάκια» (Χώρα) και «Ιωάννης Λαούδης» (Κόρθι), καθώς και τον Παιδικό Σταθμό  «Ηλιαχτίδα» (Μπατσί) για το σχολικό έτος 2024-2025.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών και νηπίων στους Σταθμούς, είναι:

– Το βρέφος να έχει ηλικία: δεκαοχτώ (18) μηνών την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ως βρέφος λογίζεται έως δυόμισι (2,5) ετών.

-Το νήπιο να έχει ηλικία: δυόμισι (2,5) ετών την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ως νήπιο λογίζεται έως την έναρξη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες στις κατά τόπους δομές, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους είτε αυτοπρόσωπα, είτε υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου εντός προθεσμίας σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

–  Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό «Τα Μελτεμάκια» (Χώρα): Δευτέρα- Παρασκευή, 10.30πμ-11.30πμ (Υπεύθυνη εγγραφών: Κατερίνα Τζιβάρα, τηλ. Επικοινωνίας: 2282024390).

– Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Άνδρου «Ιωάννης Λαούδης» (Όρμος Κορθίου): Δευτέρα- Παρασκευή, 1.30μμ-2.30μμ (Υπεύθυνη εγγραφών: Ασημίνα Κουρή, τηλ. Επικοινωνίας: 2282062332).

– Στον Παιδικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα» (Μπατσί): Δευτέρα- Παρασκευή, 11.00πμ-12.00μμ (Υπεύθυνη εγγραφών: Ειρήνη Βουσκουδάκη, τηλ. Επικοινωνίας: 2282042440).

Διευκρινίζεται ότι:

 • Κάθε αίτηση αφορά ένα (1) βρέφος/νήπιο. Σε περίπτωση εγγραφής/επανεγγραφής περισσοτέρων του ενός, υποβάλλονται ξεχωριστές αιτήσεις.
 • Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω. Αίτηση, που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μένει εκτός διαδικασίας επιλογής.
 • Καμία αίτηση επανεγγραφής δε θα εγκρίνεται, εάν υπάρχει οφειλή οικονομικής συμμετοχής της τρέχουσας περιόδου.
 • Αντικατάσταση αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση γι’ άλλους κοινωνικούς λόγους και τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Η επιλογή θα γίνει από την Επιτροπή, που συγκροτήθηκε βάσει της 119/2024 Απόφασης ΔΣ Άνδρου και βάσει του συστήματος μοριοδότησης, που έχει θεσπίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Άνδρου, σύμφωνα με την 138/2022 Απόφαση του (ΑΔΑ:ΨΨΔΚΩΨΙ-ΧΓ2), όπως ισχύει σήμερα, μετά τις τροποποιήσεις δυνάμει των υπ’ αριθ. 169/2023 και 120/2024 όμοιων Αποφάσεων, συμφώνως, δε, προς τις κείμενες διατάξεις. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής, ο οποίος υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έκδοση Απόφασης επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές για διάστημα 5 (εργάσιμων) ημερών μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης. Κατόπιν, θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα.

 

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Εγγραφής/Επανεγγραφής.

 1. Αίτηση εγγραφής (επισυναπτόμενο έντυπο),
 2. Ατομικό δελτίο υγείας Α (επισυναπτόμενο έντυπο) ή βεβαίωση υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux) και Β) φωτοτυπία βιβλιαρίου εμβολιασμού, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολιασμών,
 3. Υπεύθυνη δήλωση (επισυναπτόμενο έντυπο),
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερη του ενός μηνός από την υποβολή του). Μόνο στην περίπτωση επανεγγραφής, εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές στην οικ. κατάσταση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων, που να βεβαιώνει τη μη μεταβολή.
 5. Αποδεικτικά εργασίας, ανάλογα με την εμπίπτουσα κατηγορία:
 • Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη, όπου αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές,
 • Εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη, όπου αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
 • Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργοσήμου ή πρόσφατα ένσημα.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης πληρωμής ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης παροχής Υπηρεσιών, όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
 • Άνεργοι γονείς: Βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων, που είναι άνεργοι.
 • Γονέας φοιτητής-μη εργαζόμενος: Βεβαίωση δημόσιας σχολής φοίτησης.
 1. Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους,
 2. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στην Ελλάδα και των δύο γονέων, όπως αυτό αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Β. Οικονομική συμμετοχή γονέων και κηδεμόνων.

Γενική κατηγορία: Ογδόντα (80,00) ευρώ το μήνα για τους Β/Ν Σταθμούς «Τα Μελτεμάκια» και «Ιωάννης Λαούδης», και εκατό (100,00) ευρώ τον μήνα για τον Παιδικό Σταθμό «Ηλιαχτίδα».

Η οικονομική συμμετοχή πρέπει να εξοφλείται τις τελευταίες πέντε (5) κάθε μήνα. Η συμμετοχή αυτή είναι υποχρεωτική από την εγγραφή του παιδιού έως την 31η Ιουλίου.

Για το μήνα Αύγουστο δεν καταβάλλεται οικονομική συμμετοχή.

Εάν το παιδί εγγραφεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα τότε καταβάλλεται ολόκληρη η οικονομική συμμετοχή. Για εγγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο καταβάλλεται το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο πρώτο δεκαπενθήμερο συνεπάγεται την καταβολή της μισής οικονομικής συμμετοχής. Διαγραφή στο δεύτερο δεκαπενθήμερο έχει ως συνέπεια την καταβολή ολόκληρης της οικονομικής συμμετοχής.

Δε γίνεται απαλλαγή ή μείωση της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής στις περιπτώσεις απουσίας (ολιγοήμερης ή παρατεταμένης ) του παιδιού από τον παιδικό σταθμό. Η οικονομική συμμετοχή θα καταβάλλεται υποχρεωτικά για κάθε μήνα, ανεξαρτήτως των ημερών φιλοξενίας και των ημερών που οι παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί.

Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας, άνω των δύο μηνών, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους του παιδιού, αίτημα απαλλαγής ή μείωσης της οικονομικής συμμετοχής εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ.

-Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σε παιδικό ή βρεφικό τμήμα δύο νήπια/βρέφη κατά την ίδια χρονική, οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το δεύτερο νήπιο/βρέφος οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/2 του ποσού που αντιστοιχεί στο πρώτο νήπιο ή βρέφος.

-Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στους Σταθμούς τρία ή περισσότερα νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κ.λ.π. νήπια ή βρέφη. Απαλλάσσονται κατά ποσοστό 100% υπερπολύτεκνοι από έξι (6) παιδιά και άνω.

-Οικογένειες στις οποίες υπάρχει ένα άτομο (γονέας ή τέκνο α) χαρακτηρισμένο με απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ως εφ΄ όρου ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω β) χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α. με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω των οποίων το ετήσιο πραγματικό (όχι τεκμαρκτό) εισόδημα να μη ξεπερνά τις 25.000 € γα διμελείς οικογένειες, (στο ποσό αυτό προστίθεται ποσό 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο) έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από την μηνιαία οικονομική συμμετοχή.

-Οικογένειες, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από την μηνιαία οικονομική συμμετοχή (σχετ. ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.16-ΦΕΚ 908/04.04.2016 τεύχος Β΄).

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας Δ/νσης.  

Δήμος Άνδρου- Δ/νση Πρόνοιας, Παιδείας & Τουρισμού Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Πρόνοιας:

Παναγιώτα Αλεξάνδρου

Τηλ. επικοιν: 2282360267

Mail επικοινωνίας: [email protected]

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Έντυπα προς εκτύπωση  για εγγραφές – επανεγγραφές

Entupa gia eggrafes_epaneggrafes 2024 2025

1 Comment

 • Σας θυμίζω την καθυστέρηση που έγινε επίτηδες από το σύστημά Λοτσαρη για τις εγγραφές στο παιδικό σταθμό Κορθιου .
  Την πήγα λίγο πριν της Δημοτικές Εκλογές 2023 .

Αφήστε ένα σχόλιο

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εάν θέλετε να λαμβάνετε καθημερινά τα νέα μας καταχωρίστε το email σας στην παρακάτω φόρμα.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά. Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Video της Ημέρας

Αρχείο

Βρείτε μας και στα Socia Media

© 2018 - 2023 | Ο Περίγυρος της Κινηματογραφικής Λέσχης της Άνδρου | Crafted by  Spirilio